Login Form

Rapporter

Olika rapporter såsom från inventeringar, eller remisser.

Title Description File
2019 - Naturskogarna som hotas av staten

En rapport om hur statliga Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper, författad av Skydda Skogen och Greenpeace.

Download  
2019 - Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018

Ett femtiotal deltagare besökte under en vecka i juli 2018 ett flertal skogar vid Björkvattnet, Strömsunds kommun i Jämtland, i samband med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade skogar.

 

Download  
2019 - Avverkningshotade Sveaskog-skogar

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har under årens lopp avverkat många skogar med höga naturvärden. Fler skogar står på spel. Här presenteras bara ett litet urval av skogar med höga naturvärden som är planerade för avverkning av Sveaskog (mars 2019). Några av avverkningsplanerna har nyligen frysts tills vidare på grund av protester från miljörörelsen. Den värdefulla naturskogen vid Laxtjärnberget i Arvidsjaurs kommun avverkades dock redan under hösten 2018 – detta kom till miljörörelsens kännedom först i februari 2019.

Download  
2017 - The Swedish Forest Situation

Short (2 page) description of the situation for the Swedish forest in English written by Amanda Tas. The document covers biodiversity and climate, two of Protect the Forest Sweden's main working areas as well as a list of points describing what needs to be done.

Download  
2017 - The Swedish experience: Shrinking forests – Expanding tree plantations

There is a large difference between natural forest-ecosystems and industrial tree plantations. However, the widely-applied UN FAO definition of ‘forest’ does not distinguish clearly between these two similar-looking (both characterised by tree growth), but conflicting land uses. By classifying both natural forest-ecosystems and industrial-scale land cover conversions, with massive losses of natural habitat and biodiversity, can go unnoticed, regardless of region or country. Scandinavian countries have a long history of financial dependence on the timber industry, and are exceptionally prone to deteriorating forest ecosystems, with one having a particularly gloomy outlook – Sweden. Written by Amanda Tas, 9 pages.

Download  
2017 - Tankar om ekoparken Omberg

Charles Michael Ernst, gammal jägmästare, skogsbrukare, naturmänniska, fornvåradre och filosof, förmedlar sina personliga tankar om ekoparken Omberg i ett öppet brev till Sveaskog.

Download  
2017 - Remissvar till SkS rapport om ekosystemtjänster

Ett remissvar har skickats in till Skogsstyrelsen med anledning av deras rapport "Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan". Remissvaret innehåller båda övergripande kritik och många detaljanmärkningar. Trots att lägesbeskrivningen i rapporten är mycket allvarligt sträcker rekommendationerna inte längre än att "uppföljning behövs", och "kunskapen behöver spridas".

Download  
2017 - Rapport från Ore skogsrike - Ändå hugger man

Ore Skogsrike är ett unikt levande skogslandskap med värdefulla naturskogar där merparten av arealen ligger på Sveaskogs mark. Här finns en biologisk mångfald som inte återfinns på många andra platser i nordvästra Europa. Ändå avverkar Sveaskog dessa skogar.

”Ändå hugger man” är rubriken på den här rapporten som Naturskyddsföreningen i Rättvik låtit ta fram av Sebastian Kirppu, Helena Björnström och Bengt Oldhammer. De har gjort arbetet under juli-oktober 2017. Läsningen borde vara en väckarklocka för alla.

Download  
2017 - Rapport Forskningsresan Norrbotten

Innehållet i denna rapport baseras på material insamlat av 50 deltagare Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2017 i Norrbotten.Text skriven av Johan Moberg. 

Download  
2017 - Pressmeddelande: skydda unik mangroveskog från kolkraftverk

Idag uppmanar över 70 globala organisationer, varav sex svenska, i ett öppet brev till parlamentet och regeringen i Bangladesh och Indien att det stora kolkraftverket Rampal i Bangladesh stoppas. Kolkraftverket hotar Sundarbans, världens största mangroveskog, och miljontals människors levebröd står på spel.

Download  
2017 - Press release: protect Sundarbans

Press release announcing the open letter to Bangladeshi and Indian Prime Ministers who are urged to protect Sundarbans from coal-fired power plant in open letter signed by more than 70 civil society organisation.

Download  
2017 - Press release about visit of Swedish forestry people to Brazil

The Swedish Minister for Rural Affairs, Sven-Erik Bucht, forestry researchers and timber industry representatives was visiting Brazil this week to promote the so-called ‘sustainable’ Swedish model of forestry and their vision of bio-economy. However, according to leading environmental scientists and the Swedish environmental movement, the Swedish model of forestry is far from sustainable. The Swedish organization Protect the Forest warns Brazil that an adoption of (or inspiration from) the Swedish model of forestry risk having detrimental consequences for the climate and biodiversity due to its principal concept of clear-cutting natural forests and replacing them with artificial monoculture plantations and young industrial tree stands with only one or two tree species. Brazil is already losing large areas to deforestation and illegal logging, the Swedish forestry model is not the solution to these problems.

Download  
2017 - Open letter: Protect Sundarbans from coal-fired power plants

70 organisations write an open letter to governments of Bangladesh and India to protect the Sundarban mangrove forest from development of coal-fired power plants.

Download  
2017 - NGO letter to EU

An open letter to the EU from various NGOs, expressing concern over LULUCF regulations harmful to the climate.

Download  
2017 - Från Naturskog till Virkesåker - Sebastian Kirppu

Sebastian Kirppu beskriver i ett bildspel hur omvandlingen av det svenska skogslandskapet går till (14 sidor bilder med bildtext).

Download  
2017 - Brev till Bangladesh och Indiens ambassader

Skydda Skogen protesterar mot byggandet av ett enormt kolkraftverk nära Sundarbans mangroveskogsområde.

Download  
2016 - Yttrande om klimatanpassning skogsbruket

Efter begäran från skogsstyrelsen har föreningen skickat in ett yttrande om hur skogsbruket bör anpassas i och med klimatförändringarna. Allt detta utifrån:Regeringens vision för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. (5 sidor).

Download  
2016 - Venjans Skogsrike

Rapport över en inventering av skyddsvärda naturskogar i västra Mora och gränstrakterna av Malung och Älvdalen. Inventeringarna har gjorts av naturskyddsföreningen Dalarna, naturskyddsföreningen Mora och Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2016.

Download  
2016 - Svar på FSC konsultation

I samband med en uppdatering av standarden för den svenska FSC (Forest Stewardship Council) ombads organisationer att skicka in synpunkter och förbättringsförslag. Här är blanketten som Skydda Skogen skickad in 2016-11-24.

Download  
2016 - Remissvar nationella skogsprogrammet

Remissvar på de fyra delrapporter från det nationella skogsprogrammet som regeringen startade 2015.

Download  
Powered by Simple File Manager