Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Synpunkter gällande dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC certifierad skogsmark
Description

Skydda Skogens synpunkter till certifieraren DNV GL gällande dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC-certifierad skogsmark. Preparatet Forester klassificeras som miljöfarlig produkt med ”Akut toxicitet” enligt Kemikalieinspektionen. Det innehåller den aktiva substansen cypermetrin som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

Version
File Download