Login Form

Brev och inspel

Brev och inspel till olika intressenter, till exempel politiker.

Title Description File
2018 - Brev till miljöminister Skog

Föreningen har noterat att riksdagsledamot Johan Hultberg (M) har ställt frågor till minister Karolina Skog rörande förening Skydda Skogen. Vi som är talespersoner i föreningen vill gärna att ministern tar del av vår syn på frågorna, som vi sammanfattat i det bifogade brevet.

Download  
2018 - angående utredning om artskyddsförordningen

Brev skickat till miljödepartmentet och näringsdepartmentet gällande den översyn av artskyddsförordningen som planeras. Brevet undertecknats av företrädare för fyra naturvårdsorganisationer, nämligen Johanna Sandahl , ordförande Naturskyddsföreningen, Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige samt David van der Spoel, talesperson Skydda skogen.

Download  
2018 - Remissvar om föreskrifter för anläggning av ny skog  Hot!

Skydda Skogen svarar på Skogsstyrelsens remiss gällande den översyn av föreskrifterna för anläggande av skog på produktiv skogsmark som gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag. Skogsstyrelsens översyn omfattar 6§ Skogsvårdslagen (SVL), regler för skogsodling med främmande trädarter, hur man kan främja anläggning och eventuell skötsel av skogsbryn samt analys av förutsättningarna för att variera intensiteten i brukandet.

Reglerna i SVL §6 har en avgörande betydelse för hur de svenska skogarna kommer att vara beskaffade i framtiden, för de framtida funktionerna i merparten av Sveriges terrestra ekosystem. Den i särklass viktigaste frågan gällande SVL §6 är om den nu pågående överföringen av skog till barrträdsmonokulturer ska få fortsätta, trots de omfattande, huvudsakligen negativa, konsekvenser detta för med sig? 

Download  
2018 - Synpunkter om den nya FSC-standarden  Hot!

Den nya FSC-standarden revideras och Skydda Skogen ger sina synpunkter på den andra konsultationen. Konsultationen pågick mellan den 29 juni till 31 augusti 2018.

Skogsbruket enligt FSC baseras på kalavverkning och tillåter användning av gödsel, bekämpningsmedel, främmande trädslag, markberedning, vilket inte går ihop med ett miljömässigt hållbart skogsbruk. Flera av FSC-standardens kriterier och indikatorer är under all kritik.

Download  
2018 - Yttrande gällande revidering av regional strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län  Hot!

Skydda Skogen yttrar sig angående Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsens förslag till reviderad strategi för statligt skydd av skog. Föreningen anser det är bra att nuvarande strategi uppdateras då det finns brister i den gällande. Föreslagna ändringar innebär dock inte att man kommer tillrätta med de problem som finns i nuvarande strategi.

Download  
2018 - Anmälan om förekomst av naturskogsliknande barrskog vid Hällsnäs  Hot!

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen önskar till Skogsstyrelsen anmäla en förekomst av ett naturskogsliknande skogsområde med höga naturvärden. Skogsområdet ligger strax väster om Mölnlycke vid Hällsnäs i Härryda kommun inom skogsfastigheten Bårhult 1:2. Inom området finns en nyligen inlämnad avverkningsanmälan på 3,6 hektar (avv. anm. A 38116-2018).

Download  
2018 - Yttrande om Cementas ansökan om tillstånd till utökad tältverksamhet vid Slite, Gotland

Yttrande från föreningen Skydda Skogen över Cementa AB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt; ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite, Gotlands kommun, Gotland län”.

 

Download  
2018 - Yttrande om Skogsstyrelsens regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder

Yttrande från Skydda Skogen om Skogsstyrelsens regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder (11 december 2018).

Download  
2018 - Brev till Stora Enso om Hällsnäs gammelskog

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen uppmanar StoraEnso att verka för att inte Sydved, ett av StoraEnsos ägt dotterbolag, genomför en planerad skogsavverkning av Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.

Download  
Brev till Sydved om Hällsnäs gammelskog

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen miljöföreningar uppmanar Sydved att inte avverka Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.

Download  
2018 - Yttrande om ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen

Skydda Skogen yttrar sig om Skogsstyrelsens förslag på ändrade föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning i skog och om upparbetning av skadad skog, utforsling eller lagring av virke och andra åtgärder som behövs för att motverka uppkomsten av yngelhärdar av granbarkborre.

Download  
2019 - Synpunkter på EU:s plan för minskad avskogning

Skydda Skogens synpunkter på EU-kommissionens plan för att minska avskogning och skogsförstörelse i världen.

Download  
Powered by Simple File Manager