Login Form

"Arealen av medgivna avverkningstillstånd inom svårföryngrad skog och skyddsskog under 2010 uppgick till 13 030 hektar varav 2 970 hektar i fjällnära skog."


Läs mer här

”Härjedalens skogsbruksområde och LRF i Härjedalen kräver att regeringen ser över skogsgränserna. De vill att gränserna för svårföryngrad skog och fjällnära skog justeras så att i princip all produktiv skogsmark på privatskogen i Härjedalen hamnar nedanför dessa båda gränser.” Rapporterar SR

Läs mer här.

”Gränsen för fjällnära skog bör finnas kvar och de större skogsägarna inom hela renskötselområdet bör få en tidig information om planerade avverkningar.

Det föreslår gränsskogsutredningen som utrett hur skogsnäring och rennäring ska kunna samsas. När det gäller andra gränser för svårföryngrad skog som finns idag föreslår utredningen att de försvinner.” Rapporterar SR.

Läs mer här.
”Gränsen för svårföryngrad skog tas bort. Det föreslår utredningen med namnet ”Skog utan gräns?” Stora delar av länets skogar i Lappland klassas idag som svårföryngrad och när skogsbruk bedrivs där gäller specialbestämmelser. Det tycker utredningen är onödigt och ska tas bort.” Rapporterar SR

Hör inslaget om skogsutredningen och läs mer här.
Gränsskogsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande Skog utan gräns? (SOU 2009:30) till jordbruksminister Eskil Erlandsson, där samspelet mellan skogsnäring och rennäring tydliggörs och så kallade "onödiga gränser" för skogsbruket tas bort.

Läs utredningen här

Skogsnäringen kommenterar