Login Form

Det är rikligt med ringhack av den rödlistade tretåiga hackspetten i den avverkningsanmälda skogen vid Stormyran i Sorsele kommun. Fynd har gjorts av flera andra rödlistade arter i skogen. Foto: Erland Lindblad

Skydda Skogen skickar idag ett brev till miljöministern, landsbygdsminister och näringsministern samt riksdagsledamöterna i Näringsutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet om två värdefulla skogsområden i Sorsele kommun som Sveaskog planerar att avverka. Skydda Skogen uppmanar politikerna att agera för att dessa skogar inte ska avverkas.

Sveaskog har redan hunnit avverka en del av den skyddsvärda skogen vid Abmoberg trots påtryckningar från 12 miljöorganisationer om att inte avverka det värdefulla skogsområdet.

Brevet till politikerna i sin helhet:

Hej!

Statliga skogsbolaget Sveaskog fortsätter att avverka och avverkningsplanera skyddsvärda skogar i Sverige.

Läs denna viktiga artikel på Natursidan: "Sveaskog ska avverka skogar med höga naturvärden i Västerbotten".

Sveaskog har redan avverkat delar av den värdefulla skogen vid Abmoberg i Sorsele kommun trots påtryckningar från 12 organisationer om att inte avverka denna skog.

Fler värdefulla delar av Abmoberg är fortfarande avverkningsanmälda av Sveaskog. Abmoberg är ett av de sista stora sammanhängande skogsområden som finns kvar i Västerbotten nedanför fjällskogarna. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som urskog. Den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år. Öster, väster, söder och nu även norr om Abmoberg är stora arealer kalhuggna.

Även fler skyddsvärda skogar står på tur att avverkas i Sorsele kommun, bl.a. vid Abmobäcken ca 15 km söder (ca 41 hektar) och vid Stormyran öster om Sorsele (ca 45 hektar). Här har fynd av ett flertal rödlistade arter och signalarter gjorts, vid Stormyran bl.a. grantickeporing (klassad som VU - sårbar enligt rödlistan) och den lilafärgade vedsvampen Skeletocutis lilacina (klassad som VU - sårbar) som bara har påträffats sex gånger i Sverige hittills (sju gånger med detta fynd).

Politiker - det är dags att agera. Dessa skogar får inte avverkas av Sveaskog.

Med vänliga hälsningar,
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen
Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen

Larvgångar av granbarkborre under granbark. Foto: Harald Kloth via Wikipedia.

FSC-certifierade skogsbrukare kan ansöka om dispens för att använda kemikalier mot granbarkborre. Enligt LandSkogsbruk har hittills sex ansökningar för att använda kemiskt behandlade nätfällor beviljats. Skydda Skogen är starkt kritisk och menar att det innebär oförsvarbara risker för miljö och hälsa.

Bekämpningsmedlet Forester är akut giftigt enligt Kemikalieinspektionen. Det innehåller den aktiva substansen cypermetrin som är mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. Det kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön och det är viktigt att preparatet inte släpps ut i avlopp, sjöar eller vattendrag. Kraftiga regn och snabb snösmältning kan förvärra spridningen.

Skydda Skogen menar att det kommer att vara svårt att förhindra att bekämpningsmedlet läcker ut i sjöar, vattendrag och diken trots buffertzoner. Forester är inte enbart är akut giftigt för granbarkborrar, fisk och andra vattenlevande organismer. Det dödar även andra insekter. Det finns inga garantier för att exempelvis rovinsekter som är granbarkborrens naturliga fiender inte dör av Forester. Även viktiga pollinerare som bin dör.

Forester är också hälsovådligt för människor och djurförsök har visat att det leder till nedsatt spermiekvalitet och minskad fertilitet.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att granbarkborrar är en naturlig störning i skogen. Granbarkborrar skapar död ved vilket gynnar vissa fågelarter och många vedlevande insekter i äldre barrskogar. Mängden barkborrar regleras naturligt av bl.a. rovinsekter och hackspettar. Problem med barkborrar uppstår främst i brukade skogar. De angriper ofta vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder. Vid långvarig torka är planterade granar i likåldriga bestånd mer mottagliga för granbarkborreangrepp än natur- och blandskogar med olika trädslag i olika åldrar. De senare är mer motståndskraftiga mot klimatrelaterade skador i form av bränder, stormar, insekts- och svampangrepp.

Skogsbrukets ensidiga satsningar på stora arealer granplantager gynnar granbarkborren. Att upphöra med anläggning av granmonokulturer till förmån för ökat lövinslag skulle minska risken för skador av stormar, bränder och insekter.

Skydda Skogen anser att nyttjande av preparatet Forester ska förbjudas helt. FSC ska inte ge dispens för nyttjande av Forester för att bekämpa granbarkborre. De ekologiska riskerna med preparatet är alldeles för stora och är inte förenliga med ett s.k. miljömässigt och socialt hållbart skogsbruk.

Ladda ner Skydda Skogens synpunkter gällande dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC® certifierad skogsmark i Dalarna och Värmlands län här.

Årets gröna festival äger rum vid skogstorpet Åfallet, nära byn Haddebo, i södra Närke.

Lördagen den 13:de juli med start kl 11.

Tillsammans lär vi oss om mänsklighetens miljöutmaningar, skogsekologi, permakultur och skogsträdgårdar.

Det blir också en spännande liten marknad med olika utställare.

Medverkar gör bland andra: LOVE ANTELL, THOMAS TIDHOLM; SIX STRING YADA med vänner, JONA ELFDALH, GRÖNSKAPET, ÅFALLET SKOGSTRÄDGÅRD

Kultur, föreläsningar, verkstäder, musik och lite marknad med grönsaker, plantor, fågelholkar, böcker m.m

Inträde: 100:-/vuxen kontant vid entrén
Gratis för barn under 15 år

www.matskog.com

Läs mer på Facebook.

Skydda Skogen har sammanställt ett dokument med en rad vetenskapliga referenser om hur skog och klimat samverkar samt biobränslens klimatpåverkan. 

Det planetära gränsvärdet för förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar har överskridits. Det förstnämnda med råge.

Vi står inför historiens sjätte massutdöende på jorden, vilket innebär att det finns risk för ekologiska kollapser och oåterkalleliga miljöförändringar.

Förlust av livsmiljöer, vilket skogsbruket är medskyldig till, är en stor bidragande orsak till att drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade idag.

När en skog avverkas, frigörs stora mängder koldioxid.

Ju äldre skogen är, desto mer kol finns lagrat i marken.

Skogen upphör att fungera som en kolsänka eftersom de träd som binder kol tas bort. Skogen fortsätter att läcka ut koldioxid under 10-20 år.

Det kan ta upp till 30 år innan koldioxidutsläppen från ett kalhygge kompenserats av upptaget från de nya träden.

Om en granskog på dikad torvmark kalavverkas kan det ta upp till nästan 40 år (39 år) innan den nya planterade skogen blir en kolsänka, om alls. Om skogen avverkas vid 80 års ålder anses det mesta av det lagrade kolet frigöras eftersom skogssystemet då bara tillfälligt tagit upp kol. Om biomassan används till att producera produkter med kort livslängd resulterar det i att skogsekosystemet blir en stor växthusgaskälla.

Boreala och tempererade gammelskogar är stora globala kolsänkor som måste bevaras. Skogar upp t.o.m. 800 år fortsätter att fungera som aktiva kolsänkor och 5 000-årig skog fortsätter lagra kol i marken.

Atmosfären gör inte skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen. Det tar många år att kompensera för dessa kolutsläpp: i ett 50-100 års perspektiv kan biobränslen ha en högre klimatpåverkan än fossila bränslen på grund av ett lägre energiinnehåll än olja och kol. Mer koldioxid släpps därför ut per energienhet.

Självfallet måste även användningen av fossila bränslen minska snabbt för att motverka klimatförändringarna.

Skydda Skogens dokument med ett flertal referenser kan laddas ner här.

Läs även mer på Skydda Skogens hemsida klimatetochskogen.nu.

Huldrans Natt vid Domarudden, Åkersberga, veckan efter midsommar (med stöd av föreningen Skydda Skogen)

Föreställningar 2019: 26 – 29 juni

Musik, dans, berättelser,nattlig måltid – mitt i skogen. I den ljusa, trolska, försommarnatten bjuds du på en unik naturupplevelse – en inspirerande start på din sommar!

Biljetter och info: huldransnatt.se