Login Form

10 mars 2002.
Till debattred. för ev. publicering

Dockered går i Västerbottens folkblad den 7 mars 2002 ut och säger: "Vi har ingen ambition att avsätta ytterligare mark i reservat". Det strider mot utredningsdirektiv och mot hans tidigare löften om hög naturvårdsambition. Vi hade ett Domänverk, som skötte sig så illa att det kallades Demonverket. Vi har ett Fastighetsverk som genom sin gammelskogsskövling fått öknamnet Faslighetsverket. Ska vi redan innan Statsskogsutredningen är klar tvingas döpa om Sveaskog till Svekskog?

Domänverkets härjningar under 1980-talet skildrades i många radioprogram och i boken "Skogen i våra hjärtan - en bok om kärlek" 1985 av Boris Ersson. Han beskylldes av DomänPosten för att ha skrivit en hatbok. Det han skrev var bara sanningen. Han kritiserade bl.a. avverkningarna i fjällnära skog, som skövlade natur och lade trakterna bara, eftersom ny skog var mycket svår att få upp. Han skildrade Domänverkets försök att hösten 1984 bluffa sig fram till ett avverkningstillstånd i Kirjesålandet, som sedan blev naturreservat. Hans reportage bidrog till förbättringen av naturvården i skogen. I DomänPosten 7/92 presenterade Domänverket ett "Definitivt hyggesstopp i den fjällnära urskogen".

AssiDomäns, Fastighetsverkets och Sveaskogs överavverkning och bristande naturhänsyn i Norrland och Dalarna under de senaste tre åren kan vi själva se. Många ideellt arbetande naturvårdare och flera ideella miljöorganisationer har fört fram de upplysande exemplen. Man följer inte sin egen policy. Man respekterar inte FSC-standarden. Man är snål när det gäller lagtillämpningen.

Nu verkar det som om all denna skog ska in under en hatt. Statsskogsutredningen under Åsa Tham arbetar med detta. I direktiven står att staten ska bli ett föredöme när det gäller naturvård i skogen. Utredningen ska presenteras i maj. Det anas att de statliga skogarna ska in under Bo Dockereds hatt - eller hans efterföljare i Sveaskog.

I detta läge planerar fältherre Dockered avverkningsmaskinernas krig. I Västerbottens Folkblad den 7 mars 2002 citeras han: "Här i norr finns en hysteri i att allt fler marker ska avsättas till naturreservat, vilket betyder att inget får röras, inte avverkas, inte
återplanteras. Frågan är om alla dessa stora arealer behövs för sådant
ändamål….. Vi har ingen ambition att avsätta ytterligare mark i reservat. Vår ambition är att bedriva ett effektivt skogsbruk, som ger avkastning till ägaren/staten."

Detta är ett svek. Den 13 mars 2000 i Stockholm sade Bo Dockered att Sveaskog ska stå för värdekonservatism. Han kritiserade Assi för att de bara såg skogen som råvara. Han sade att staten ska bevara de andra värdena. Han citerade Sveaskogs policy: "S ska på ett öppet, miljöinriktat och värdeskapande sätt utveckla statens skogsinnehav till nytta och glädje för svenska folket". Han sade: "Om Sveaskog ska kunna bidra till att ändra på attityden mot skogsbruket måste vi ändra vår framtoning. 100 000 ha av Sveaskogs (dåvarande) 900 000 ha ska förvaltas som reservat. Staten har inga uppskruvade avkastningskrav på Sveaskog".

Bo Dockereds utspel i VF är ett svek mot tidigare högt ställda ambitioner om långsiktighet och hänsyn i Sveaskogs inriktning. Det innebär en brutalisering. Det är samma gamla tendenser som alltid: Virket ut och pengarna in. Men det får värre konsekvenser nu, när det mesta av de gamla skogarna med höga naturvärden redan är borta och när återstoden kanske inte ens räcker för att uppnå de nationella miljömålen.

Det passar sig inte att Dockered lägger upp några fälttågsplaner innan svenska folket genom Statsskogsutredningen och i Riksdagen har sagt vad det vill med sin egen skog.

Anders Delin, koordinator i Nätverket för naturvård i Svensk Skog