Login Form

"Ser fram emot svar utan halvsanningar"

Bästa Johan Ekenstedt och Anette Nordlund

Sveaskog slutavverkade i vintras den hänglavsrika myrskogen i Norravan i Arvidsjaurs nordvästra utmarker. En skog som kunnat vara skillnaden mellan liv och död för renarna en snörik vinter som denna, och som jag i mer än två år försökte få Sveaskog att spara.

Så här såg skogen ut innan Sveaskog högg den:

 Sveaskog hugger i myrskogsimpediment

De två bifogade bilderna är tagna i mars i år och visar hur skogen ser ut idag.

Foto: Björn Mildh

Norravan ligger i ” Renens viktiga område inom beteslandet” i Ståkke sameby.

Låt oss därför titta närmare på det ”Samråd med rennäringen 2008” som Sveaskog hänvisar till men inte ville skicka kopia av.
Ur protokollet framgår följande:

Samrådet hölls 19.3.2008. Det var alltså fem år gammalt när skogen höggs!

Samrådet omfattade inte bara den aktuella hänglavskogen, utan tre olika skogar i området på sammanlagt 100 hektar! Sveaskog krävde kalhyggesbruk med slutavverkning och markberedning i alla, vilket gör dem värdelösa som renbetesmark för ett halvsekel framåt.
Sveaskogs och andra skogsbolags argumentering vid sådana samråd om flera skogar samtidigt är också välkända: ”Om vi inte får ta den här skogen, måste vi få ta den där i stället, vi måste ju avverka”.
Det slutar efter ett antal år med att ingen av skogarna står kvar.

Ur protokollet ses att endast två personer deltog. Det var Sveaskogs lokala chef i Arvidsjaur (känd bland annat för vägbygget vid Dippavägen), och en företrädare för Ståkke sameby. Alltså ett samråd mellan fyra ögon där Sveaskog satt med alla trumf på handen.

Så gick ”samrådet” till om den hänglavsrika naturskogen som Sveaskog högg.

Är det därför Sveaskog / ni så ivrigt propsar på dialog med mig mellan fyra ögon?
För att andra, vars ord väger tyngre än mina, inte skall få veta att något skamligt har förevarit och ställa Sveaskog till svars?

Skogsbolagen missbrukar sitt övertag vid samråden. Reglerna måste ses över.
Låt samerna bestämma hur samråden skall gå till i praktiken.

Ser fram emot ett uppriktigt och tydligt svar av Sveaskog, utan halvsanningar och vilseledande manövrar.


Med vänlig hälsning

Björn Mildh, ideell naturvårdare

medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen

Vindkraft får inte ställas

mot biologisk mångfald

Bruna Bergen gammelskog i sydöstra Örebro län. Foto: Skydda Skogen 2011

 

Föreningen Skydda Skogen riktar i ett remissvar stark kritik mot Energimyndighetens förslag om att utpeka ett stort antal naturskyddade områden som riksintressen för vindbruk.

Föreningen Skydda Skogen ser vindkraft som en viktig del i omställningen till ett samhälle med en hållbar energiproduktion. Sverige behöver bli ett föregångsland när det gäller fossil- och kärnkraftsfri energiproduktion, och därför är det önskvärt att andelen producerad energi från vindkraft i Sverige ska öka. Samtidigt är det lika viktigt att också minska den totala energianvändningen; genom energieffektiviseringar och en minskad energikonsumtion. 

Utbyggnad av vindkraft får dock aldrig ske i konflikt med andra viktiga intressen, såsom natur- och kulturlandskapsvård, friluftsliv eller rennäring. De framtida konsekvenserna av dagens utarmning av biologisk mångfald beräknas vara minst lika stora som klimatförändringarnas troliga konsekvenser. I en situation då olika intressen ställs mot varandra måste de ickemänskliga delarna av naturen gå först. Ekosystemens krav för långsiktig hållbarhet är inte förhandlingsbara. De är dessutom en förutsättning för människans överlevnad. Däremot har vi människor många valmöjligheter för hur vi kan ställa om vårt samhälle.

När man går igenom de utpekade riksintressena för vindindustri står det klart att Energimyndigheternas urvalskriterier allt för ofta slår mot natur- och kulturvärden, förutsättningar för mångbruk (ekoturism, renskötsel, rekreation etc.), just därför att man väljer att peka ut områden långt bort från huvudkonsumenterna av energin som ska produceras. I första hand bör en noggrann utredning utföras som syftar till att undersöka förutsättningarna att bygga ut vindkraften i områden som redan är bullriga och/eller har en störd landskapsbild, såsom nära motorvägar, nära industrier och utanför större städer. Föreningen Skydda Skogen ifrågasätter om glesbygdsbefolkningens utsikt från fönstret är mindre värd än storstadsbornas? Värt att beakta är också energiförlusterna då energi ska transporteras från norra till södra Sverige, eller från glesbefolkade skogslandskap i mellan- och Sydsverige till industrier nära städer, samt de transportbegränsningar som redan idag finns på stamnätet. 

Sammanfattningsvis efterlyser vi en mer grundlig analys av hur olika samhälleliga behov ska balanseras mot varandra. Sverige har sedan decennier tagit på sig att arbeta för en hållbar utveckling, i vilken den ekologiska delen är den som bestämmer ramarna för vad som är möjligt ekonomiskt och socialt. Områden som sedan tidigare utsetts som värdefulla för exempelvis biologisk mångfald måste till varje pris undvikas att samtidigt bli utpekade som riksintresse för vindkraftsexploatering.   

 

Läs hela remissvaret här

"En hel del små företag lever på att guida besökare och arrangera turer i skog och mark. Men de äger sällan skogen de är beroende av. Och inte ens med staten som skogsägare kan ett reservat vara säkert från att avverkas. Mikael Nilsson bedriver naturturism i byn Kloten, dit kommer gäster som vill paddla, vandra och se vilt. Reporter Annika Digréus."


Lyssna på inslaget här

"Risken är stor att den pågående selektiva vargjakten resulterar i inställda avgångar, besvikna gäster och ekonomiska förluster för två av Bergslagens etablerade arrangörer av vargturism. Fullständigt respektlöst och nu upprepas misstagen från 2010, menar Ekoturismföreningen i en skrivelse till miljöministern Lena Ek."


Läs mer här

"I debatten om Nordkalks kalkbrott i Bunge ställs natur mot jobb. Det är en cementerad inställning som inte leder framåt. Det måste gå att ha både jobb, vatten och natur. Vi ska inte behöva förstöra naturen för att skapa arbetstillfällen. Det är en viktig del i en hållbar utveckling som vi tror är möjlig."


Läs mer här