Login Form

Den fjällnära skogen söder om sjön Messlingen som snart ska avverkas och som Forskningsresan inventerade 2015, ingår nu i en av WWFs Svenska Pärlor. Svenska Pärlor är 63 naturområden i Sverige som allmänheten har röstat fram mellan 2013-2015 som extra vackra och skyddsvärda.

Håkan Thenander, medlem i Skydda Skogen och som länge har varit engagerad för den avverkningsanmälda skogen, upptäckte nyligen att skogen var med på en bild hos WWF om Svenska Pärlor. Men området har inte varit inkluderat i någon naturpärla. Genom telefonsamtal med Mirjam Lööf Green, sakkunnig i svensk skog på WWF, har skogsområdet tagits med i en befintlig pärla- Flatruet, som nu istället heter ”Flatruet och fjällnära skog söder om Messlingesjön”.

WWF skriver om skogen ”I anslutning till Flatruet finns ett fjällnära skogslandskap mellan två nyckelbiotoper söder om Messlingesjön. Skogen innehåller många träd som är 200-300 år gamla och är hem för arter så som kungsörn, tjäder, treårig hackspett, hökuggla och lavskrikor”. Där lever också duvhök och björn.

Det är denna skog som snart ska avverkas. En tre kilometer lång skogsbilväg ska dras nedanför kalfjället till området som ska avverkas. Förhoppningen är att vägen och avverkningen stoppas, nu när området ingår i en av WWFs naturpärlor. Några av de som engagerat sig för att rädda skogen har i ett brev informerat den privata skogsägaren, Skogsstyrelsen och skogsbolaget att skogen som ska avverkas nu är en Svensk Pärla. Men än har de inte fått några svar. Tidigare har artiklar skrivits om avverkningen, bland annat en debattartikel som spridits i flera dagstidningar.

Flera av WWFs pärlor har inte skyddad natur. Men i ett pressmeddelande skriver WWF att de har sett en förbättring i skyddsstatusen för majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet.

Den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat är positivt och pengar för skydd av skog är prioriterat.

-Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten genom att arbeta aktivt med ersättningsmark och lösa knutar där det finns stora möjligheter, inte minst bland privata skogsägare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF säger i pressmeddelandet:

-Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Nu kommer WWF att fortsätta följa upp läget för de områden som ännu inte har tillfredsställande skydd.

Kristina Bäck

Linnea Helmersson intervjuas på P4 Dalarna om skyddsvärd skog som hotar att avverkas.

 

Sveaskog behöver mer av David Attenboroughs budskap om hänsyn för naturen. Det menar Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen. I ett brev till Sveaskog visar han upp ett exempel av många exempel som bevisar att Sveaskog inte har en fungerande naturvård.

Björn Mildh skriver i brevet att Sveriges skogsbruk med Sveaskog i spetsen prisar ”Den svenska modellen”. Det är trakthyggesbruk med kalhyggen, markberedning och plantager. Ett exempel på ett sådant kalhygge kan ses intill Bredträskvägen, en skogsbilväg som går till Slavokgraven i Arvidsjaurs kommun. Här ligger en blockrik moränås där skogen någon gång långt tillbaka har brunnit. Nu är åsen helt kalhuggen och klar för markberedning.

Hänsyn till naturen ska tas när ett skogsbolag är FSC-certifierat, vilket Sveaskog är. Men det har inte Sveaskog brytt sig om i det här fallet:

– Nedanför åsen ligger ett bäckdråg [sumpskog vid bäck]. Här har skogsmaskinerna kört kors och tvärs över det lilla vattendraget. Dessutom har vartenda träd längs dråget avverkats. Ingenting som ens kunde ha markerat en kantzon har sparats. Dråget är fullständigt kalt.

Om ett skogsbolag är FSC-certifierat så ska naturvärdesträd alltid sparas, anledningen är att de är viktiga för den biologiska mångfalden. Det skriver även Sveaskog i sina egna tumregler om FSC. Ändå har bolaget huggit ned just dessa:

– På moränåsens sluttning växte en del sälgar. Alla har avverkats. En enda står kvar på det kala hygget. Även den har Sveaskogs maskinförare försökt såga ner – spåren kan ses – men den var för grov. Gamlingen står kvar. Det fanns även rödlistade arter i den avverkade skogen. Det ska FSC-certifierade bolag värna om, men det har inte skett i det här fallet.

– Vid en snabb titt på några av de gamla, brunna tall-lågorna på sluttningen noterades dvärgbägarlav samt en raritet, troligen kritporing, som är klassad som akut hotad. En noggrann inventering skulle säkerligen ge betydligt flera arter, såsom gräddporing och fläckporing.

Björn Mildh är mycket kritisk:

– Detta är den svenska modellen tillämpad av Sveaskog i Norrbottens skogar. Vi ser den gång på gång, år efter år, trots Sveaskogs försäkran och trots bolagets naturvårdsspecialister, avverkningsplanerare och utbildade maskinförare. Det är en hänsynslös och brutal modell, särskilt när den drabbar gamla naturskogar. Samtidigt har Sveaskog sagt att 99 % av naturvärdena kan klaras vid slutavverkning, markberedning och plantager. Återigen Sveaskog – er naturvård fungerar inte!

Det finns många exempel på Sveaskogs brister vad gäller naturhänsyn som Björn Mildh har uppmärksammat under flera år. Sveaskog har kalavverkat skog i sina Ekoparker, de har avverkat en nyckelbiotop, de har kört sönder mark och huggit ned naturvärdesträd, de har systematiskt nerklassat naturskog till produktionsskog för att få avverka mera. Det här är ytterligare ett exempel.

Kristina Bäck, medlem av Skydda Skogen

Fjolårets Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker gick till Messlingen i Härjedalen, en fantastisk skog med många spännande arter. Trots att skogsstyrelsen aldrig inventerat  stället har markägaren nu fått tillstånd att avverka skogen. Kristina Bäck från föreningen och Johan Moberg (styrelsemedlem i föreningen) som ordnade forskningsresan m. fl. andra har nu publicerat en debattartikel om fallet i ETC. Läs den här.

tretig hackspett web

"Väster om väg 45 från Torsby i Värmland och norrut finns än så länge större sammanhängande äldre skogar kvar. Skogar som förvisso har brukats men som inte varit kalavverkade. Just att skogarna är sammanhängande och gamla gör att de är viktiga boplatser och växtplatser för många hotade djur och växter."

Lyssna på inslaget här