Login Form

Kristina Bäck har gjort en artikelserie om skövling av skyddsvärda skogar. Hittils har hon dokumenterat 8 fall, men det lär bli fler, eftersom det finns alltför många exempel tyvärr. Läs artiklarna på Natursidan.

"För en majoritet av oss människor spelar det kanske därför inte så stor roll att gammal skog i dag är en sällsynthet i vårt land. Våra föreställda troll kan lika gärna bo i en virkesåker. Men skogens alla växter och invånare (och nej, jag menar inte de övernaturliga) är inte lika lätt tillfredsställda.

I föreningen Skydda skogens nya rapport Skyddet av arter i Sveriges skogar, konstateras att 2 000 skogslevande arter är hotade i Sverige, att 14 av 15 skogsnaturtyper, som av EU pekats ut som särskilt skyddsvärda, är hotade och att avverkningarna av gammal skog med höga naturvärden uppgår till mellan 20 000 och 40 000 hektar per år."

Läs hela krönikan i Göteborgs-Posten

Lars Gustafsson återvänder hem efter branden.

"Det rättsliga ansvaret ligger hos Stora Enso och skall det återstå någon tilltro till det svenska rättsväsendet är det där en domstol självklart bör placera skulden och betalningsansvaret. Att skicka fakturan på så där 400 miljoner kronor till en av slumpen utvald maskinoperatör vore ett vidrigt rättsövergrepp."

Läs hela Lars Gustafsson artikel i Expressen

"Tre professorer kritiserar i ett öppet brev Mark- och miljödomstolens dom i ärendet med Nordkalks kalkstensbrott i Ojnareskogen, som de inte tycker är vetenskapligt korrekt."

Läs mer här

Idag presenterar Naturskyddsföreningen rapporten ”Ny vår för skogen” som tar ett helhetsgrepp på hur en ny, hållbar skogspolitik kan utformas.

Den nya skogspolitiken ska bygga på naturvårdsbiologisk kunskap och på människors önskemål om hur skogen ska användas och brukas. För att klara detta krävs en rad förändringar i politiken, inklusive en förstärkt lagstiftning, men också i det dagliga arbetet på myndigheter och den övriga skogssektorn.

– Att det krävs stora förändringar av hur skogen används är uppenbart. Med nuvarande skogspolitik når vi varken de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat eller våra internationella åtaganden. Mer än 800 arter i skogen är hotade och hyggen och ungskog som inte duger som livsmiljöer breder ut sig över landet, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Några huvudpunkter i förslaget är: 

  • Att det i en ny lagstiftning ska finnas tydligt specificerat hur många procent av en fastighets areal av produktiv skogsmark som ska bestå av ”äldre skog”, ett nytt begrepp i lagstiftningen.
  • För att lagstiftningen ska ta hänsyn till naturen och ekosystemens funktion behöver den nuvarande skogsvårdslagstiftningen arbetas in i miljöbalken.
  • Öka skyddet för tätortsnära skogar.
  • Att Skogsstyrelsens regionala verksamhet flyttas över till länsstyrelsen.

– Vi vill ha förändringar av skogsbruket som gör att skogens djur och växter kan leva kvar och se till att skogens ekosystem fungerar och kan producera olika varor och tjänster nu och i framtiden. Vi vill också att människors behov av vackra och varierade skogar för vandringar, svamputflykter och lugna stunder i tystnad ska kunna uppfyllas. Dessutom tycker vi att det är viktigt att det blir lättare för skogsägare att välja andra brukningsmetoder än hyggesbruk, avslutar Karin Åström.

Hela rapporten finns att läsa här

Förslaget presenteras även i en debattartikel i Svenska Dagbladet som finns att läsa här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medelaldern-pa-skogen-bor-oka_3439510.svd

För mer information:

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 073-584 00 17

Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor Naturskyddsföreningen, 070-311 84 51

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93