Login Form

Efterfrågan på skogsråvara är rekordstor i Sverige. Skogsbolagen, skogs­industrierna och regeringen vill nu intensifiera skogsbruket i Sverige och använder klimatargument. Men tuffa klimatmål går att nå utan att undergräva naturvården och skogsskyddet. Den vetenskapliga grunden för påståendet att intensifierat skogsbruk är bra klimatpolitik är dessutom svag.

Nu presenterar Naturskyddsföreningen ett fempunktsmanifest som blir utgångspunkten för motståndsarbetet mot det nya hotet mot den biologiska mångfalden i skogen.

 – Det handlar om en ovanligt storskalig ”greenwashing-kampanj”. Ekonomiska intressen är den verkliga orsaken till viljan att intensifiera skogsbruket, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Skogsbruket i Sverige vilar idag på en balans mellan ekonomiska intressen och naturvårdsintresset. Den balansen finns noga formulerad i skogsvårdslagens portalparagraf. Nu hotar regeringen att bryta denna balans, trots att Sverige redan har problem att klara målen för den biologiska mångfalden. Mängder av rödlistade arter hotas av ett brutalare skogsbruk. Unika fjällmiljöer och naturskogar riskerar att försvinna för alltid. 

Vi har fem viktiga ståndpunkter:

1. Hårdare skogsbruk skadar mångfalden och stjäl klimatpengar

Regeringen vill satsa på en ökad produktion av råvara i skogen, med produktionshöjande åtgärder och mer intensivt skogsbruk. Mer än 1800 arter i skogen är rödlistade, nästan samtliga pga. skogsbruket. Riksdagens miljökvalitetsmål ”Levande skogar” uppnås inte. Bara en mycket liten del av skogen är skyddad i reservat. Hårdare brukningsmetoder kan skada både skogens biologiska mångfald och dess kvalitet som leverantör av ekosystemtjänster. Satsningen på dessa metoder ska till stor del finansieras med pengar från den s.k. klimatmiljarden.

Ø      Dra inte undan pengar från andra angelägna miljösatsningar.

2. Dikning ger ökade utsläpp av lustgas som är farlig för klimatet

Regeringen vill öka dikningen av skogsmark. De flesta av skogens våtmarker är redan utdikade. Ytterligare dikning ger en kraftig påverkan på ekosystemet vilket i många fall förstör känsliga miljöer och skadar den biologiska mångfalden. Dikning ökar utsläppen av lustgas från skogsmarken. Lustgas påverkar klimatet nästan 300 gånger så mycket som koldioxid (per ton). Redan idag kommer en stor del av Sveriges utsläpp av lustgas från skogsmarken.

Ø      Stoppa ytterligare dikning av skogmark

3. Gödsling hotar den biologisk mångfalden och kan skada Östersjön

Regeringen vill gödsla mer i skogen. Gödslingen är direkt skadlig för ett antal arter (bland annat markväxande lavar och svampar). Konsekvenserna av gödsling för den biologiska mångfalden i marken samt dess påverkan på mykorrhizan (det livsviktiga samspelet mellan träd och svamp) och konsekvenserna för produktionsförmågan på medellång sikt är dåligt kända. I värsta fall kan gödslingen därmed på längre sikt motverka syftet. Skogsmarken bidrar också till övergödningen av Östersjön och ökad gödsling ökar sannolikt läckaget av kväve.

Ø      Förbjud skogsgödsling i känsliga områden

4. Alternativen saknas – mångfald i brukandet behövs

Regeringen vill satsa ännu mer på storskaliga och ensidiga skogsbruksmetoder. Under senare år har intresset för alternativ till kalhyggen ökat, vilket visas bland annat genom Skogsstyrelsens projekt om hyggesfritt skogsbruk och Sveaskogs fältförsök. Av detta syns inte mycket i den skogspolitiska propositionen. Det behövs mångfald också i skogsskötseln.

Ø      Låt markägarna få fler, inte färre, brukningsmetoder att välja mellan

5. Regeringen klarar inte att stoppa olagliga avverkningar

Regeringen vill utreda möjligheten till sanktionsavgift för brott mot skogsvårdslagen. Det låter bra, men förslaget faller platt eftersom eventuella sanktioner inte ska gälla brott mot reglerna om hänsyn till rennäring och naturvård. Var fjärde avverkning bryter mot lagens lågt ställda krav när det gäller naturvårdshänsyn vilket är ett underbetyg för svensk skogsnäring.

Ø      Ge kännbara böter för lagbrott

Läs mer om Naturskyddsföreningens arbete med skog på: www.naturskyddsforeningen.se

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jonas Rudberg, skogshandläggare, 070-214 16 32
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledande svenska forskare varnar för att det nationella naturarvet äventyras: Vi skäms över våra beslutsfattares likgiltighet för miljön. Den svenska skogen har förvandlats till en jättelik odlingsyta. Där förr otaliga arter levde samman i harmoni dominerar numera helt gran, tall och inplanterade främmande trädslag. Denna skogsodling utgör ett hot mot den biologiska mångfalden vilket strider mot riksdagens miljökvalitetsmål. Den svenska skogspolitiken vilar officiellt på att produktion av skogsråvara och miljö är likvärdiga mål. Men i praktiken har produktionen satts i första rummet. Bortåt 2 000 skogslevande arters överlevnad hotas på grund av den förda politiken. Vi är djupt oroade och skäms över att det rika Sverige inte arbetar effektivt för att nå nationella och internationella miljömål. Det skriver 14 ledande forskare i bland annat växtekologi, ekologisk zoologi och botanik.

Läs hela artikel på DNs webbsida

Sveriges miljömål Levande skogar kommer inte att nås till år 2010. Det konstaterar Miljömålsrådet krasst i en utredning som släpps idag. Skogar med höga naturvärden avverkas i en rasande takt samtidigt som man inte tar tillräcklig hänsyn vid brukandet av skogen. Sverige har ett stort ansvar att bevara den biologiska mångfalden i enlighet med nationella och internationella miljömål.

- Det är skandalöst att regeringen inte anstränger sig för att skydda den skyddsvärda skog vi  har kvar, säger Amanda Tas, skogstalesperson för Greenpeace. De naturvärden som försvinner nu kommer inte tillbaka. Miljömålsrådets utvärdering borde fungera som en väckarklocka, men regeringen verkar ha bestämt sig för att fortsätta blunda för verkligheten, trots varningarna.

Sverige har endast 5 procent skog med höga naturvärden kvar, men bara en liten del är skyddad idag. Resten av skogsmarken består av brukad skog. Ungefär 2000 skogslevande växt- och djurarter är hotade på grund av skogsbruket. De kommer snart inte att ha en chans om inte regeringen vidtar åtgärder.

Regeringen beslutade i höstas att sänka anslagen för att skydda den svenska skogen. Motivet var att Sverige inte ansågs kunna skydda all skog som behöver ett skydd och att det därför var onödigt att slösa pengar på att nå ett mål som ändå inte kommer att nås.

- Den svenska skogen behöver höjda anslag för att nå miljömålet Levande skogar. De formella skyddsformer vi har idag fungerar i regel bra, men utan ekonomiska medel kommer vi ingen vart med att skydda den skog som måste bevaras. Här måste regeringen ta sitt ansvar och det snarast. Vad ger det för signaler till omvärlden när ett rikt land som Sverige totalt misslyckas med att skydda den lilla spillra av gammelskogar som vi har kvar? 

Kontaktuppgifter
Amanda Tas, talesperson i skogsfrågor: 070-508 07 15      
Caroline Bexius, pressekreterare: 0702-53 20 78

Norra Västerbotten 31/3

Det finns en risk för ett massutdöende av djur och växter som inte skådats sedan dinosaurierna försvann.  I det läget väljer regeringen att minska miljöhänsynen i skogsbruket och stödet till biologisk mångfald.  Vänsterpartiet kräver att regeringen bildar fler naturreservat och stoppar avverkningarna av våra gammelskogar där många hotade arter lever.

Regeringen har minskat medlen till biologisk mångfald för perioden 2007–2010. För ett tag sedan lämnade regeringen ett nytt förslag på skogspolitik till riksdagen.
I stället för att skydda biologisk mångfald vill regeringen intensifiera skogsbruket för att öka uttaget av skogsråvara för sågvirke, massaved och bioenergi. Dessutom öppnar regeringen upp för skogsbruk i tidigare orörda områden. Naturskyddsföreningen har sagt att det liknar ett beställningsjobb åt skogsindustrin.

Vänsterpartiet föreslår i stället att mer pengar ska satsas för att bilda naturreservat. Vi kräver ett avverkningsstopp av skog med höga naturvärden för att rädda våra gammelskogar.

En nationell strategi för bioenergi måste utformas så att skogens naturvärden säkras när anspråken på att producera biobränsle ökar. Sanktionsavgifter måste införas för skogsägare som inte följer miljöregler.

Enligt den mest omfattande undersökning som gjorts om ekosystemen tillstånd i världen dör fler arter ut än någonsin tidigare (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Ett hot mot den biologiska mångfalden är exploateringen av skog. Av Europas naturskogar finns endast en spillra kvar. Endast en procent av Sveriges skogar nedanför de fjällnära skogarna är formellt skyddade. Skogsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att nå det nationella miljömålet för skog om vi inte satsar mer pengar på skydd av skog.

Nästan 1 900 växt- och djurarter i våra skogar lever under hot. Det moderna skogsbruket slår ut livsvillkoren för de flesta av dessa arter. Även tidigare vanliga skogsfågelarter, till exempel talltita, svartmes och kungsfågel, har minskat kraftigt. Ändå avverkas skogar med höga naturvärden. Skogsavverkningen i Sverige har ökat med omkring 35 procent sedan 1990.

Det är lätt att stirra sig blind på kortsiktiga exportintäkter från skogen, vårt lands kanske främsta naturtillgång. Men vi måste inse och ta vårt ansvar för den biologiska mångfalden, för vår egen och kommande generationers skull.

Lars Ohly (v), partiordförande
Wiwi-Anne Johansson (v), miljöpolitisk talesperson
Jacob Johnson (v), riksdagsledamot     

Den fjällnära skogen har hittills fått stå nästan orörd på grund av dålig lönsamhet och ett starkt opinionstryck. Men nu rusar virkespriserna i höjden och i det tysta hotas nu många skyddsvärda skogar i fjällområdet. Bara i Jämtlands län är över 1700 hektar fjällnära skog avverkningsanmäld.

Den fjällnära skogen i Sverige är delvis en ren urskog. Den är genom sin storlek och höga grad av orördhet unik i Västeuropa. Hittills har den varit fredad från skogsbruk främst på grund av det kärva klimatet, otillgängligheten men också det faktum att Naturskydds­föreningens naturvårdsgräns accepterades i kriterierna för miljöcertifieringen FSC. Nu hotas skogen i området längs fjällkedjan från Sälen i söder till Treriksröset i norr eftersom det råder brist på virke.

 – Det vore en skandal och en stor förlust för framtida generationer om dessa skogar nu börjar avverkas. Det minsta man kan begära är att staten genom Fastighetsverket slutar avverka fjällnära skog, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.  

Läs mer