Login Form

WWF: Svart virke från Ryssland finns med stor sannolikhet i importvirke som används inom svensk skogsindustri avslöjar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF som släpps idag.

Läs mer

Igår avverkades skogen i Kassjö, Västerbotten, trots protester från bybor och miljörörelsen.

– Det är skandal att ett FSC-certifierat bolag struntar i reglerna som gäller inom FSC och negligerar bybornas vädjan om dialog, säger Linda Nordström, ordförande i Fältbiologerna.

För att vara certifierad enligt FSC krävs det bl.a. att bolaget visar såväl sociala hänsyn som naturvärdeshänsyn vid avverkning. Detta är extra viktigt i fall som detta eftersom det rör sig om skog i människors närmiljö. Kassjö-skogen hade mycket höga sociala värden för lokalbefolkningen. Därför har de försökt samråda med Holmen innan avverkningen skulle ske. Eftersom Holmen inte förmått föra en dialog med ortsborna har svenska FSC krävt att en extern medlare skulle kopplas in, vilket inte skett.

– Vi kan inte acceptera att Holmen struntar i sina åtaganden enligt FSC och härjar hänsynslöst i människors närmiljö, säger Lars Axelsson från Fältbiologernas skogsnätverk.

Det är inte acceptabelt att Holmen gör som de vill med sitt FSC-medlemskap. Därför kommer Fältbiologerna tillsammans med representanter från Kassjö att samlas vid Holmens kontor i Umeå (vid I20) 12.00 idag för att hålla en manifestation. Pressen hälsas välkommen.

För mer information och kontakt:

På plats i Umeå:
Lars Axelsson, Fältbiologernas skogsnätverk
070-541 36 51

Linda Nordström, ordförande i Fältbiologerna
070-254 11 48

Dala-Demokraten: "Utskottet hade att ta ställning till ett tjänstemannaförslag, som var positivt till flera av utredningens förslag, utom på en punkt. ”Falu kommun ser det som en stor brist i utredningen att inga konkreta förslag läggs fram för att motverka utarmningen av biologisk mångfald i våra skogar. Flera utredningar (från bl.a. Skogsstyrelsen) visar att miljömålet Levande skogar inte kommer att uppnås till 2010.”
 

Alliansen eller möjligen bara centerpartiet, begärde att denna kritik skulle lyftas ut ur kommunens svar. Varför var det viktigt att lyfta bort detta? Svaret kommer kanske, när man läser vad alliansen ersatte kritiken med.
”Utgångspunkten för en ny skogspolitik bör vara att man från myndigheternas sida sätter stor tillit till den enskilde skogsägarens förmåga och vilja att bedriva sitt skogsbruk på ett uthålligt sätt med tillvaratagande av såväl de produktions- som miljömässiga mål, som finns i skogsvårdslagen.”  Ingen skugga över skogsbruket alltså, utan allt är frid och fröjd."

Läs mer

Skidtjärnsberget ligger i Skogs församling, Söderhamns kommun, Hälsingland. Den 9 februari 2007 skulle avverkningen av skogen på Skidtjärnsberget börja. Då gick tiden ut för den granskning av avverkningsanmälan som Skogsstyrelsen (SKS) har att göra. ---- Den 22 februari fick vi veta att Länsstyrelsen (Lst) skyddar området som naturreservat.

Vi fick rätt. Skogen med 24 rödlistade arter, varav två i kategori VU och en i kategori EN fick skydd mot avverkning. Det ur naturvårdssynvinkel självklara inträffade. Denna skog är en liten del av de många områden och av den sammanlagda areal som måste skyddas om det nationella målet för skogsskydd ska nås. Dock är naturvård i skogen i dag i Sverige så ifrågasatt att det självklara ofta är omöjligt. Historien om Skidtjärnsberget är lärorik. Här följer bara den sista och dramatiska delen.

Den 28 januari ringde en tjänsteman på Lst och meddelade att Lst tyvärr inte hade möjlighet att inom ramen för sin plan för skydd av skog i länet ge skydd för Skidtjärnsberget i Skog. Det handlar om ett sedan länge känt gammelskogsområde på 35 ha, varav nu hälften var avverkningsanmält. Det är en av de sista resterna av gammelskog i Skogs församling, Söderhamns kommun och Hälsingland över huvud taget.

Det helstatliga finska skogbolaget Metsähallitus (motsvarar Sveaskog i Sverige) lovade tidigare i år offentligt att sluta hugga naturskogar / urskogar i finska lappmarken, men har nu brutit sitt löfte. I november började bolaget åter igen slutavverka i dessa trakter (Jooseppitunturi, Isoselkä och Painopää).

Här finns bilder från gammelskogsavverkningar i norra Finland: http://www.forestinfo.fi/metsalappi/hakkuut.html