Login Form

"Om LRF Skogsägarna liksom vi anser att naturvård ska premieras av samhället borde man förespråka fler reservat, d v s att markägare kan få ersättning för en större andel av sina avsättningar än idag, och därmed högre statliga reservatsanslag, skriver Mikael Karlsson och Jonas Rudberg.

Svar till Christer Segerstéen och Linda Hedlund (NWT 24/3)
Christer Segerstéen och Linda Hedlund från LRF Skogsägarna skriver om ett ”markavsättningståg” som skyddar enorma arealer skogsmark i form av naturreservat. Men den som läser offentlig statistik och expertmyndigheternas bedömningar vet att riksdagens mål till år 2010 för skydd av skog inte nås förrän omkring år 2020, och det målet är i sin tur ett delmål för riksdagsmålet "Levande skogar". Tåget är alltså kraftigt försenat. Det skyddas för lite skog i Sverige och under tiden går många naturvärden förlorade."

Läs mer

"Solveig Larsson påstår (29/3) att "många av dagens pärlor i skogen finns till på grund av att enskilda markägare brukat sin mark så höga naturvärden finns till". Det stämmer inte.
Faktum är att skogar med höga naturvärden bildas genom att skogen inte brukas, vilket gör att det bildas en skog med träd i alla åldrar och många grova, gamla och döda träd som utgör livsmiljöer för de knappt 2000 arter som idag är missgynnade eller hotade av skogsbrukets omvandling av skogarna.
Detta är grundläggande i all naturvård i skogen, vilket framgår till exempel i länsstyrelsens strategi för skydd av skogsmark. Ändå försöker Solveig Larsson och andra företrädare för LRF och Norra skogsägarna att förneka detta faktum!


Om LRF och Norra skogsägarna ska ha någon som helst trovärdighet när det gäller naturvård så tycker man ju att de kan börja med att erkänna grundläggande fakta?
Den absoluta majoriteten av de skogar som idag bedöms som skyddsvärda är aldrig kalhuggna tidigare och har under de senaste 50 åren inte rörts över huvud taget. En del av dessa skogar är kända av myndigheterna, andra återstår att upptäcka.
De sistnämnda brukar figurera i statistiken när skogsnäringen försöker påskina att höga naturvärden finns i all slutavverkningsmogen skog."

Läs mer 

"OCKELBO Tätortsnära skogar och dess sociala värde.
Det var teamat på det seminarium som hölls på Wij trädgårdar i Ockelbo på onsdagen.

Sju kommuner i Gästrikland och södra Hälsingland var inbjudna och ställde mangrannt upp.
- Det är viktigt med den här informationen, menade också Peter Kärnström, kommunalråd i Sandviken.
Skogens sociala värde och Uppsala kommuns arbete med tätortsnära skog var ämnena för förmiddagens föreläsningar.
- Naturens sociala värde är befolkningens välfärd, förklarade Dan Rydberg som är skogsskötselspecialist."

läs mer

"Intrångsfrågorna önskar LRF lösa i lugn och ro. Men tyvärr tar inte avverkningsmaskinerna timeout under tiden, skriver Jan Axelsson, Naturskyddsföreningen i Norrköping.

Den 17/3 skriver LRF Skogsägarna i NT att man inte ställer upp på ytterligare avsättning av mark för naturvårdsändamål. Privatskogsbruket, ägare till 50 procent av skogsmarken, anser att det av Riksdagen antagna målet om formellt skydd och frivilliga avsättningar för perioden fram till 2010 är fullt tillräckligt. LRF vill ha "lugn och ro" för att lösa områden med höga naturvärden. Förändrad generell hänsyn är ett annat önskemål som LRF har.

Man ondgör sig över Skogsstyrelsens arbete och vill stoppa "markavsättningståget" som ångar på och riskerar att skena."

Läs mer 

Sveriges största bokprojekt Nationalnyckeln får nu sällskap av ytterligare en Fältnyckel. Förra boken ökade intresset för dagfjärilar – nu är det mångfotingarnas tur att bli föremål för vår nyfikenhet.

Den nu utkomna utgåvan tar upp Nordens enkelfotingar och dubbelfotingar. I dagligt tal brukar man kalla dessa för tusenfotingar. Alla har de många, men ingen har tusen ben. Genom en helt ny uppdelning bläddrar man sig fram till vilken mångfoting man hittar under stock och sten. Dessutom innehåller Fältnyckeln – Mångfotingar specialskrivna och förenklade bestämningsnycklar anpassade för fältbruk.

Läs mer