Login Form

Regeringen drar in 400 miljoner från skyddet av värdefull natur i Sverige. Pengar som skulle ha använts till att bilda naturreservat m.m i syfte att skapa fristäder för hotade växt och djurarter. Detta trots att behovet ständigt ökar – Naturskyddsföreningen hittade förra året 100 hotade skyddsvärda skogar och kommer inom kort att presentera en ny rapport med ytterligare hotade skogar.

Anslagsnivån för biologisk mångfald minskar med 200 miljoner nästa år och år 2010. Anslaget används bland annat till att kalka sjöar, skydda värdefull natur från förstörelse, naturvårdsskötsel, viltvård och vattenförvaltning. I budgetpropositionen skriver regeringen att biologisk mångfald är ”en hörnsten i miljöpolitiken” och ”en förutsättning för liv på jorden”.

– Bakom retoriken är regeringens syn på biologisk mångfald obegriplig. 2006 beslutades om höjda naturvårdsanslag, 2007 om sänkta anslag. Våren 2008 höjdes anslagen igen, nu sänks de åter. Den miljömålsproposition som skulle ange politiken på sikt är skjuten på obestämd framtid. Så illa hanteras den biologiska mångfald som regeringen själv erkänner är livsnödvändigt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturreservat är den mest effektiva metoden att uppnå miljömålen om att bevara och stärka biologisk mångfald och bevara ekosystemens funktioner. Detta har visats i flera statliga rapporter (bl. a Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, maj 2008 samt Statskontoret, okt 2007).

– Idag står många värdefulla skogar under hot om omedelbar avverkning. Det är bråttom om skogarna ska räddas och för att markägarna ska få klara besked om ersättning krävs mer, inte mindre, resurser i budgeten, säger Mikael Karlsson.

Idag är endast en och en halv procent av den produktiva skogsmarken nedan gränsen för fjällnära skog skyddad i Sverige. Naturvårdsforskningen visar att mellan skydd på mellan 9 och 16 procent av denna yta behöver skyddas (siffran varierar beroende på skogsregion) om vi ska klara att behålla hotade arter och ekosystem. Många andra länder har skyddat betydligt större andel av sina skogar.

Miljöminister Andreas Carlgren bedömde häromdagen att målet för skydd av skog till 2010 kommer att nås. En viktig förklaring är att Sveaskog inte ska kräva ersättning av Naturvårdsverket för bildandet av 70 000 hektar naturreservat på bolagets marker. Trots detta och kommande åtgärder bedöms ändå ca 100 000 hektar återstå mellan mål och genomförande år 2010.

– Det är bra att regeringen pressar Sveaskog, men när man vet att målet om skydd av skog till 2010 kräver fortsatta insatser så är minskade anslag fel recept, särskilt när riksdagens långsiktiga mål till 2020 förutsätter ökade satsningar. Sänkningen handlar inte om resursbrist eftersom andra, mindre viktiga, anslag höjs, t.ex. marksanering. Det står klart att vårt rika svenska naturarv är satt på undantag, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs rapporten ”Hotade skogar i norr”
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport-skog-hotade-skogar-norr.pdf

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jonas Rudberg, skoghandläggare, 070-214 16 32
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.