Login Form

"Hänsynen till natur- och kulturmiljövärden i privatskogsbruket ligger på en fortsatt låg nivå. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering av generell hänsyn, det vill säga av den hänsyn som tagits till natur- och kulturmiljövärden i samband med avverkning.

Skogsstyrelsen inventerar varje år om skogsbrukets avverkningar lever upp till skogsvårdslagens krav på generell hänsyn. Några exempel på sådan hänsyn är att inte avverka särskilt värdefulla biotoper, att lämna skyddszoner mot vattendrag, äldre träd, högstubbar och död ved. "

Läs mer