Login Form

Gör en stor nationalpark av brandområdet

Många har drabbats negativt av den stora branden i Västmanland. Nu har diskussionerna tagit fart om det går att göra något positivt för naturen och samhället av den brända skogen. Eftersom det är ovanligt att så stora områden brinner, och det saknas stora skyddade skogsområden i södra Sverige, inte minst med brandhistorik, föreslår nu Skydda Skogen att Naturvårdsverket utreder om det går att göra området till en stor nationalpark.

Skydda Skogen noterar Sveaskogs förslag om att göra deras 1500 hektar skog, som påverkats av den stora skogsbranden i Västmanland, till ekopark. Det är ett intressant initiativ från det statliga bolaget.  Men enligt föreningen Skydda Skogen finns det fog för oro över statens verkliga naturvårdsambitioner med ekoparksförslaget i det brandhärjade området.

- Skydda Skogen ser en risk när Sveaskog vill avsätta 1500 hektar för dem ganska obrukbar bränd skog. Vi fruktar att bolaget kommer att leta reda på 1500 hektar redan avsatt skog för att klassa ner den till produktionsskog och på så sätt kompensera för de 1500 hektaren bränd skog de nu avser bilda ekopark av, det säger Elin Götmark, styrelseledamot i Föreningen Skydda Skogen. Det finns en stor risk att deras ekoparksförslag blir ett nollsummespel för naturvården om inte bolaget garanterar att ekoparksarealen är ett extra åtagande som inte berör arealen som redan undantagits till naturvård. Att förlora fler naturvårdsskogar till skogsbruk är något Sverige inte har råd med.

Dessa farhågor är inte ogrundade. Ideella naturvårdares granskningar har funnit flera exempel från Norrbotten där Sveaskog först avsatt en äldre naturskog med höga naturvärden för att sedan klassa ner området och återta det till produktion och kalavverkat, till exempel skogarna vid Melakträskliden. Denna typ av hantering av Sveriges sinande areal med biologiskt värdefulla skogar är inte hållbart. 

Skydda Skogen ser hellre en bred överenskommelse där staten via Naturvårdsverket tar ett helhetsgrepp på det stora skogslandskapet som brunnit i Västmanland genom att låta naturlig skog få en möjlighet att återkolonisera detta landskap, så som naturen gjort i årtusenden innan industriskogsbruket började bemästra skogslandskapets utseende och dynamik. 

Skogsbrand är en naturlig del i skogslandskapens utveckling där vissa delar av skogslandskapet brinner ofta, medan andra delar aldrig brinner. Vissa träd dör och andra överlever. De levande träden blir föräldrar till kommande generation naturskog då deras frön gror i den brända marken. De döda träden blir hemvist för en stor mångfald av insekter och vedsvampar som hjälper till med nedbrytningen av veden så att den kommande trädgenerationen får näring att växa upp.

- Branden har gett skogslandskapet ifråga en möjlighet att återfå en naturlig struktur med allt vad det innebär av till exempel en större lövrikedom, stora mängder död ved, flerskiktad skog och en skog med en större trädslagsblandning än de planterade monokulturer av tall eller gran som vanligtvis dominerar det svenska skogslandskapet, säger Stig-Olof Holm, styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen. Lövskogen får också en chans att ta plats i skogslandskapet efter skogsbranden vilket gynnar en typ av biologisk mångfald som idag är mycket utsatt efter Skogsindustrins lövträdsutrotning med hormoslyr och fickning under 1960- och 1970-talet, och skogsnäringens idag ganska ensidiga satsning på gran- och tallplantor.

Sveaskog och de andra skogsägarna inom det brända området tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan göra skogsekologin och naturvården en stor tjänst och låta stora delar av området bli skyddat som naturreservat, för att därefter bli en nationalpark, där forskningen kan följa den utveckling skogen naturligt ska ha och då också kunna innehålla en biologisk mångfald som är viktig för de ekosystemtjänster som vi människor är helt beroende av.

- Skydda Skogen ställer gärna upp med artkunskap om inventeringar skall utföras, säger Elin Götmark, Skydda Skogen.

Föreningen Skydda Skogen

Elin Götmark: 070-6787423

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.skyddaskogen.se

bild1ronnback                                                                                                                                     Foto: Elin Götmark

Skogsinventering motiverar naturreservat 

i gruvhotade Rönnbäck

I Rönnbäck, strax söder om de kända turistorterna Hemavan och Tärnaby i Västerbottens län, har prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för en storskalig nickelbrytning, trots undermålig utredning av naturvärdena. Nu har Skydda Skogen och Fältbiologerna, i samarbete med föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck, genomfört en naturvärdesinventering av skogen där gruvan är tänkt att ligga. Resultaten visar att området hyser månghundraårig skog med många rödlistade arter och signalarter, och det bör omgående skyddas.

- När jag stod på en av bergstopparna på Rönnbäcksnäset var jag omgiven av knotiga gamla tallar och utsikten ut över sjön och fjällen. Det var en helt absurd tanke att detta område om några år skulle vara täckt av dagbrott, högar av schaktmassor, och ett industriområde stort som Umeå stad, säger Lisa Behrenfeldt, Skydda Skogen.

Naturvärdesinventeringen visar att området har mycket höga naturvärden, med 35 rödlistade arter och ytterligare 30 signalarter, och totalt över 600 fynd av rödlistade arter och spår efter sådana arter. Inventeringen som gruvbolaget beställt hittade däremot bara nio rödlistade arter och missade mycket av områdets naturvärden. Tillstånden för gruvbrytning har alltså getts trots ett bristfälligt och missvisande underlag, och föreningarna som inventerat skogen menar att den borde bli naturreservat.

Gruvan har väckt glädjerop från lokalpolitiker, men också motstånd från den lokala föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck, som bland annat lyft fram riskerna med en gruva mitt i ett biflöde till Umeälven. Bara miljöprövningen återstår innan Nickel Mountain kan börja bryta.

- Rönnbäcknäset är en helt fantastisk plats med urgammal skog som måste upplevas på plats, säger Marie Persson, ordförande i föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck. Först då kan man få en uppfattning om området och riskerna med att anlägga en sådan storskalig nickelbrytning här, ett stenkast från Hemavan-Tärnaby och med all vattengenomströmning till Umeälven. Det är enormt värdefullt för oss att Skydda Skogen och Fältbiologerna gör det här. Vi uppmuntrar allt sådant stöd och hoppas fler vill hjälpa till; bland annat bör fågelliv samt fornlämningar utredas och dokumenteras.

Fältbiologerna har länge varit drivande i den debatt om gruvboomen som blossat upp de senaste två åren, och har varit på plats i Ojnareskogen på Gotland, Gállok utanför Jokkmokk och Norra Kärr invid Vättern i Småland/Östergötland, alla områden med höga naturvärden som hotas av gruvbrytning.

- Vi måste vara rädda om områden som Rönnbäck. Det här, att gruvor hotar miljö, dricksvattenkvalitet, lokalsamhällen och andra näringar som ger jobb, sker på många platser runt om i landet just nu. Regeringen vill att Sverige ska bli Europas ledande gruvnation. Det är enkelt för gruvbolag att få tillstånd att bryta mineral, och de betalar i stort sett ingenting i skatt, säger Maria Bergström, Fältbiologerna.

Kontakt

Lisa Behrenfeldt, styrelseledamot i Skydda Skogen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0704 - 62 03 73

Maria Bergström, styrelseledamot i Fältbiologerna

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0737 - 08 74 75

Marie Persson, ordförande i Föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0738 - 06 98 48

Regeringens presenterar idag sin strategi och proposition för den biologiska mångfalden. Av denna framgår bl a att man till år 2020 endast avser formellt skydda ytterligare 150 000 hektar skog, eller ca 0,7% av skogsmarken, vilket är mycket långt från de krav Sverige via FN och EU förbundit sig att följa. Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk till regeringens naturvårdspolitik som präglas av brist på ansvar och brist på resurser och åtgärder. Särskilt gäller detta för skogen, vår kanske viktigaste naturtyp, där regeringen lämnar en stor del av den värdefulla skogsnaturen helt utan skydd. Risken är nu stor att den pågående utarmningen av naturen fortsätter.

Skydda Skogen menar att regerings strategi utgör ett direkt hot mot den biologiska mångfald den avser bevara. Trots att läget för den biologiska mångfalden är alarmerande med fortsatta skogsavverkningar och förstörelse av skogar med höga naturvärden, rödlistade och fridlysta arter så lutar sig regeringen tillbaka mot den frivillighetsmodell som Sverige tillämpat i över 100 år. En modell som lett till en situation med allt mindre areal naturskog och allt fler rödlistade arter. Även de frivilliga miljömärkningssystem för skogsbruk som tagits fram har visat sig leda till fortsatt utarmning och garanterar inte att skogsbruket sker på ett hållbart
sätt.

För att bevara skogarnas biologiska mångfald krävs att 20% av den svenska skogen skyddas i ett väl sammanhållet ekologiskt nätverk som sträcker sig över hela vårt land. Naturvårdsverket har föreslagit att ytterligare ca 1 miljon hektar produktiv skogsmark skyddas till år 2020. Inte ens detta räcker dock för att nå målet på 20% och regeringens förslag att nu skydda ytterligare endast 0,7 % av skogsmarken till år 2020 är förödande för den skog med höga naturvärden som står under avverkningshot.

För att stoppa utarmningen krävs betydligt mer anslag till formellt skydd, starkt förbättrad och utökad hänsyn, planering och bevarande inom skogsbruket och förändrade lagar och skogsbruksmetoder. Den av staten och kommunerna allmänt ägda marken skulle även kunna användas på ett betydligt bättre sätt för att nå målet att bevara den biologiska mångfalden.

-  Regeringens förslag är ett hårt och katastrofalt slag mot naturvården och mot naturen. Det är ett mycket stort gap mellan uppsatta mål och medel. Genomförs inte omfattande skyddsinsatser och förändringar inom skogsbruket finns ingen möjlighet att stoppa utarmningen som pågår i vårt lands skogar. Detta säger Viktor Säfve, talesperson för Skydda Skogen.

För mer information kontakta:

Frida Granström, talesperson tel: 0702-111873 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, talesperson tel: 076-1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med anledning av regeringens nya strategi för bevarande av biologisk mångfald i skogen, överlämnar Skydda Skogen en gåva till miljöminister Lena Ek. Gåvan utgörs av en barnbok som på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt beskriver att det av regeringen förespråkade frivilliga skyddet och hänsynen i skogsbruket inte fungerar. Skogar med höga naturvärden och rödlistade arter avverkas fortsatt och den generella hänsynen är mycket bristfällig trots en lång tid med ”frivilligheten” som grund för svensk skogspolitik.

Regeringen förespråkar ”frihet under ansvar” för att värna den enskildes äganderätt till sin skog samtidigt som ägaren uppmanas skydda sin skogsmark utan ekonomisk kompensation. De större skogsbolagen inklusive ett flertal skogsföretag och privata markägare i Sverige är idag anslutna till de frivilliga miljömärkningarna FSC och PEFC. Båda miljömärkningarna säger sig garantera att skogsbruket sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Det har dock visat sig att så inte är fallet då det både utom och inom det miljömärkta skogsbruket fortsatt avverkas skogar med höga naturvärden och rödlistade och fridlysta arter. Den generella hänsynen är även fortsatt mycket bristfällig.

- Vi vill upplysa miljöminister Lena Ek om att skogar med höga naturvärden avverkas i Sverige idag utan några som helst påföljder för de berörda skogsbolagen och frivilliga avsättningar lämnar ingen garanti när det gäller vare sig långsiktigt skydd eller höga naturvärden. Hon verkar inte vara helt införstådd i detta, säger Frida Granström, talesperson för Skydda Skogen. Därför överlämnar vi idag en barnbok till miljöministern.

Föreningen Skydda Skogens barnbok ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” presenterar citat där FSC och olika FSC-certifierade skogsbolag gör gällande att de bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. Varje citat följs av en bild på en FSC-certifierad avverkning som uppvisar stora brister i naturhänsyn. Skydda Skogen hävdar att det handlar om avverkningar som systematiskt bryter mot skogsvårdslagen, EU-direktiv och FSC:s egna certifieringskrav.

- Tanken är att barnboken ska vara tillräckligt pedagogiskt och lättförståelig för att miljöminister Lena Ek ska kunna ta till sig fakta, det är svårt att säga emot en bild som visar på verkligheten, fortsätter Frida Granström. Vill man se levande svenska skogar, rika på biologisk mångfald, föreslår man inte det miljöminister Lena Ek gjorde i regeringens proposition förra veckan, såvida man inte missförstått situationen.

I samband med att Skydda Skogen lämnar över barnboken ”FSC- Falsk Skogs Certifiering” överlämnar även föreningen en kravlista till miljöministern. Kraven innefattar ökad areal av formellt skyddad produktiv skogsmark i Sverige till år 2020, transparens och långsiktighet för frivilligt skogsskydd, staten och berörda myndigheter tillämpar befintliga EU-lagar, och att skogsvårdslagen 6 § ska ändras och förbättras för att främja blandskogar. Skydda Skogen startar i och med detta även sin konsumentupplysningskampanj som är riktad till att få konsumenter i Sverige uppmärksammade på skogsbrukets vilseledande marknadsföring.

Länk till barnbok "FSC - Falsk Skogs Certifiering" här.

Kontakt: Frida Granström, talesperson för Skydda Skogen, 0702-11873, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Michael Nilsson, styrelseledamot, Skydda Skogen, 0707-997039, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

February 26, 2014

What does Lidl's paper bags, Libresse's sanitary towels and Arla's milk cartons have in common? According to forest companies and the forest certification FSC, the pulp used in these products originate from responsibly and sustainably managed forests. Misleading marketing, says the organization Protect the Forest which now files a complaint to the Swedish Consumer Agency against FSC Sweden, SCA, Sveaskog, Stora Enso, Arla and Lidl.

"FSC forestry respects people and the environment" says FSC Sweden in its brochure. The Forest Stewardship Council (FSC) is an international organization for certification of forestry and forest products.1 FSC Sweden is supposed to guarantee that wood and paper products derive from environmentally sustainable forest management, enabling consumers to make an environmentally friendly choice. The Swedish forest companies SCA, Stora Enso and Sveaskog are FSC-certified.2 The pulp in Arla's milk cartons and Lidl's paper bags are FSC-certified and promoted as responsibly produced.3

"Our complaint to the Swedish Consumer Agency is based on the marketing of the FSC and the forest companies where they incomprehensibly claim that their forestry and products are responsibly sourced", said Stig-Olof Holm, spokesperson for FSC issues, Protect the Forest. "The FSC standard allows large clear-cuts and converts natural forests into monotonous production forests, which disfavor the biodiversity and might lead to loss of plant and animal species. At the same time the forest companies are not even able to comply with the low requirements of the FSC standard. Instead they log high conservation value forests and use poor environmental forestry practices."

Environmental NGOs have kept an eye on the FSC and the forest companies for years. Protect the Forest presents long lists of violations carried out by the forest companies in its complaint to the Swedish Consumer Agency.

"Strangely enough, not a single forest company in Sweden has been completely suspended from FSC Sweden, despite systematic violations of the Swedish Forestry Act and the FSC standard", said Johannes Söderqvist, Protect the Forest. "Recently, for the first time, the forest company Bergvik Skog’s FSC certificate was withdrawn in one district of Dalarna in Sweden. Why Bergvik did not lose its entire FSC certificate can be highly questioned and proves that FSC lacks credibility and is not working. Bergvik, including the forest companies we now file a complaint against, should have lost their FSC certificates ages ago."

Stora Enso, one of the companies Protect the Forest is filing a complaint against to the Consumer Agency, conducts forest felling on Bergvik's forest land. Protect the Forest anticipates that the Swedish Consumer Agency will act forcefully against the forest companies' and FSC's misleading and incorrect marketing. The organization also puts hope to companies such as Arla and Lidl to pressure FSC Sweden to enforce forest companies to live up to their sustainability goals.

"Natural values are disappearing while FSC and forest companies deceive consumers by using their virtuous words about responsible forest management", said Stig-Olof Holm. "Consumers need to know what the reality looks like. The forestry of FSC Sweden and the forest companies are just as unsustainable as the forest policy run by the Swedish government where freedom without responsibility prevails."

--

Contact:

Stig-Olof Holm, Board member and Spokesperson for FSC issues, Protect the Forest, +46 (0)90-786 55 46, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johannes Söderqvist, Protect the Forest, +46 (0)73-038 34 11, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

More info:

Slideshow FSC (with quotes and examples of the FSC forestry)

Free Press photos

Palvara

SCA is planning to log the natural forest at Palvarabäcken in Viksjö in the Municipality of Härnösand. Here 21 indicator species, of which 10 are red-listed, have been found. Photo: Björn Mildh.

melak

Sveaskog logged parts of the natural forest at Melakträskliden in the Municipality of Arvidsjaur in 2013. Photo: Björn Mildh.

An 800 hectare big clear-cut on previous natural forest grounds in northern Värmland during the 2000s. Stora Enso has placed several large clear-uts next to each other, which reates this huge clear-cut. Photo: Viktor Säfve/Skydda Skogen 2011

Footnotes:

1) The Forest Stewardship Council (FSC) is one of several forest certification schemes in Sweden. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is another forest certification scheme. Environmental NGOs have chosen not to support PEFC since they consider the certification requirements too weak. Read more about the environmental NGO's criticism of PEFC in the report "On The Ground 2011 - The controversies of PEFC and SFI" (2011):

2) FSC-certified products are found amongst building material, garden furniture, barbecue charcoal, books, paper and printed matter.

3) Swedish SCA is a big global company which mainly produces consumer products such as hygiene articles and tissue paper, but also, for example, printing paper and solid wood products. Famous SCA brands include Tena, Tork, Libero, Edet, Libresse and Bodyform. SCA Skog manages SCA's forest holdings and supplies SCA's Swedish forest industries with raw material. SCA Skog is a part of SCA's business unit Forest Products, which produces printing paper for newspapers, magazines and catalogs, pulp, sawn timber and renewable energy.

Stora Enso is one of the world's leading manufacturers of paper, packaging and forest products. Its customers include publishers, press and paper merchants, as well as packaging, carpentry and construction companies. Stora Enso Skog supplies Stora Enso with wood. The company buys wood from private persons and the forest company Bergvik Skog. Stora Enso Skog manages and conducts forest felling on the forest land of Bergvik Skog.

Sveaskog is owned by the Swedish state. Sveaskog is Sweden's largest forest owner and leading supplier of timber, pulpwood and biofuel, primarily to the pulp, paper and sawmill industry. One of Sveaskog's objectives is to be a leader in sustainable forestry.

3) Examples of quotes (free translation of quotes in Swedish):

FSC: "The FSC trademark guarantees that a wood-based product derives from responsibly managed forests."

SCA: "SCA wants to take advantage of what the forest offers but not at the expense of its flora and fauna."

Stora Enso: "We respect biodiversity."

Sveaskog: "The future is bright for threatened species on Sveaskog's land."

Arla: "The FSC-label you see on this package guarantees that the forest is taken care of and renewed in a fair way."

Lidl: "FSC-certified", "I am environmentally friendly", "Paper from responsible sources"