Login Form

Pressmeddelande 2015-07-27

I Rönnbäck, strax söder om de kända turistorterna Hemavan och Tärnaby i Västerbottens län, har prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för storskalig nickelbrytning, trots undermålig utredning av naturvärdena. Nu har föreningen Skydda Skogen i samarbete med föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck inventerat de botaniska värden som är knutna till serpentinbergen i området. Resultaten stärker ytterligare argumenten för att området bör skyddas.

I år utsågs Rönnbäcksnäset till en av vinnarna i WWF:s omröstning om Sveriges hotade naturpärlor. Rönnbäcksnäset var det ”extra vackra och skyddsvärda naturområde” i Västerbottens län som röstades fram av allmänheten.  

Sedan tidigare finns många skäl till att det inte bör ges tillstånd till att etablera en gruvindustri i området. Till exempel riskerna med att anlägga en gruva i ett vattenmagasin, hot mot dricksvattenkvalitén, ekonomiska oegentligheter hos gruvbolaget, och bristande demokrati i beslutsprocessen. Gruvan är också ett hot mot turismnäringen, renskötseln, kulturvärdena, den lokala matförsörjningen, och mot hela det samiska folket som lever och verkar i området. Under 2014 visade Skydda Skogen även på höga naturvärden i skogen där gruvan planeras ligga, med fynd av 45 olika rödlistade arter, det vill säga arter som minskar eller är hotade.

-  Naturen ute på Rönnbäcksnäset är helt fantastisk. En skog full av mångfald och utsikt mot fjällen från bergstopparna. Att etablera en gruvindustri i området skulle helt slå ut alla andra värden och möjligheter som finns i en sån här plats, säger Elin Götmark, talesperson i Skydda skogen. Gruvplanerna är som ett stort hån mot alla som valt att bo här eller resa hit för naturens skull.

På Rönnbäcksnäset finns det flera kala bergstoppar av serpentinberg, som är sällsynt i Sverige. I år har inventeringarna fokuserats på de särskilda former av olika växter som bara finns på serpentin, till exempel smal ängssyra och spenslig fjällnejlika. Inventeringen har funnit den särskilda serpentinfloran på alla toppar samt överallt där berg ligger i dagen.

- Dessa serpentinväxter har nyligen uppmärksammats och kommit in på rödlistan, säger Mora Aronsson, biolog och expert på kärlväxter på Artdatabanken. Att skydda Rönnbäcksnäset är viktigt för att långsiktigt kunna bevara dessa växter.

Gruvan har väckt glädjerop från lokalpolitiker, men också motstånd från den lokala föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck, som bland annat lyft fram risker och konsekvenser med en gruva mitt i ett vattenmagasin i Umeälven. Bara miljöprövningen återstår innan Nickel Mountain kan börja bryta. Men bolaget har nu pausat gruvplanerna på grund av bristande lönsamhet.

– Det är väldigt värdefullt att inventerarna kommit tillbaka. De nya fynden ger ytterligare ett tungt argument mot gruvan. Vi hoppas att myndigheterna tar chansen nu när bolaget har pausat gruvplanerna, och agerar för att området ska bevaras för framtiden, säger Marie Persson, ordförande i föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck.

Kontakt
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0706 - 78 74 23
Marie Persson, ordförande i Föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0738 - 06 98 48

 P1080028

Svenska FSC är nominerat till Jordens Vänners Greenwash-pris 2015. FSC håller naturligtvis inte med om detta och har gått ut med ett försvar. Skydda Skogen tycker dock att FSC har gjort sig förtjänta av priset, och vill visa stöd för nomineringen.

Miljörörelsen gick på 90-talet med i svenska FSC med förhoppningen om konkreta resultat. Vissa resultat har också uppnåtts, till exempel att fem procent av arealen sätts åt sidan som frivilliga avsättningar. Men som helhet är certifieringen greenwashing, eftersom 1) kraven inte har kunnat skärpas nämnvärt med tiden, 2) det i Sverige har varit nästan omöjligt för bolag att förlora sitt certifikat när de brutit mot reglerna, 3) FSC legitimerar det svenska plantage- och hyggesskogsbruket som omvandlar skogslandskapet och hotar den biologiska mångfalden, 4) certifieringen hindrar inte att många skogar med höga naturvärden avverkas och 5) frivilliga avsättningar har inget permanent skydd och kan bytas ut och avverkas.

Både Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner har hoppat av när de har märkt att arbetet inte ledde framåt och kraven inte skärptes. I Naturskyddsföreningens rapport "Credibility at Stake" dokumenteras hur värdefulla skogar avverkas och hur klagomål till certifierare inte leder någonstans. Det handlar inte bara om enstaka exempel utan är ett systemfel. Bara en gång har ett stort bolag (Bergvik) blivit av med certifieringen, men det skedde bara lokalt och de fick snart tillbaka det igen.

I FSC-standarden ingår det basala kravet att följa lagen. Även här brister det, eftersom Skogsstyrelsens egna undersökningar visar att mer än en tredjedel av alla hyggen inte följer lagens krav. Dessutom är inte FSC anpassad till Artskyddsförordningen, som kräver dispens för verksamheter som förstör livsmiljön för olika hotade arter.

Det svenska plantageskogsbruket, som kalhugger naturligt uppväxta skogar för att ersätta dem med likåldriga monokulturer av gran eller tall, hotar den biologiska mångfalden i skogen. Många arter behöver lövträd, död ved och en varierad miljö, och naturvårdsforskning visar att vi behöver avsätta tjugo procent av skogen för att ha en chans att bevara mångfalden. FSC ställer vissa positiva krav, men varken kraven eller efterlevnaden av dem är på långa vägar tillräckliga för att det certifierade skogsbruket ska kunna kallas hållbart. FSC har alltså mycket kvar att bevisa innan det är något mer än greenwashing.

Pressmeddelande utskickat 2015-04-22, med kontaktpersoner:
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen (0706787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
David van der Spoel, styrelseledamot i Skydda Skogen (0703157044, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Miljöministern uppvaktas idag.

Det finns omfattande brister i det svenska artskyddet och hur detta tillämpas i skogen. Särskilt inom det svenska skogsbruket där det befintliga artskyddet i praktiken inte har tillämpats. Bristerna i tillämpningen är så stora att det kan innebära att Sverige bryter mot EU:s naturvårdsdirektiv och timmerförordning. Orsaken till bristerna är att svenska myndigheter sedan en lång tid tillbaka låtit det svenska skogsbruket undgå det lagliga skydd som finns för många svenska djur och växter. Ett naturskydd som regleras i den svenska artskyddsförordningen och som gällt sedan vi anslöt oss till EU. Det har brustit i tillsyn, efterlevnad och i information. Detta gör att det inom skogsbruket årligen kan ha begåtts ett stort antal artskyddsbrott i den svenska skogen. Skogsavverkningar som strider mot EU:s naturvårdsdirektiv och även mot EU:s timmerförordning vilken förbjuder handel med illegalt avverkat virke.

Detta framkommer av en ny rapport ”Skyddet av arter i Sveriges skogar – Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald” som nu publiceras av organisationen Skydda Skogen. En rapport, som förutom svenskt artskydd, även belyser den mycket omfattande och pågående utarmningen av skogens biologiska mångfald. En utarmning som i huvudsak beror på skogsbruket som enligt rapporten inte är långsiktigt hållbart.

Rapporten presenteras av rapportens författare Michael Nilsson på en presskonferens tisdagen 24 mars på ABF-huset i Stockholm. Efter presskonferensen kommer rapporten att överlämnas till miljöminister Åsa Romsson.

PRESSKONFERENS Tisdag 24 mars Kl. 11.00
ABF –huset* Sveavägen 41 Stockholm (Lokal: Per-Albinrummet våning 1)
* ABF-huset ligger mellan Rådmansgatans och Hötorgets T-bana

För mer info om presskonferensen : Lisa Behrenfeldt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-4620373

För mer info om rapporten: Michael Nilsson 076-8369970

PRESSMEDDELANDE 2015-03-26

Nyligen avverkades gammelskog i ett blivande naturreservat i Jokkmokks kommun. Trots att myndigheterna gjort bedömningen att området ska skyddas valde markägaren Jokkmokks Allmänning att avverka. Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk, och kräver systemskifte i skogspolitiken.

Svensk skogspolitik bygger sedan 30 år på devisen "frihet under ansvar". Det har i praktiken betytt att miljöhänsyn vid skogsbruk är helt frivillig, eftersom det inte skett några påföljder för bolag som avverkar skyddsvärda skogar. Miljörörelsen har länge varit kritisk till detta system, och för ett par år sedan skrev Dagens Nyheter om skogen som ett närmast laglöst land. Den nyligen avverkade skogen i Jokkmokk var klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, och låg inom gränserna för Karats-Råvvåive där Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservat.

- Hur mycket mer skyddsvärd natur kommer att förstöras innan våra politiker inser att bolagen själva inte klarar av att ta ansvar för miljön? Avverkningen i Karats-Råvvåive är ytterligare ett bevis på skogsindustrins ogenerade missbruk av sin tilldelade frihet, menar Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen.

Över hela landet avverkas nyckelbiotoper och andra skyddsvärda skogar, och myndigheterna anser sig inte kunna stoppa det. Det största problemet är att det avsätts alldeles för lite resurser till reservatsbildning. Ett annat stort problem är att mycket av gällande miljölagstiftning inte tillämpas på skogsbruket, något som Skydda Skogen uppmärksammat i en ny rapport som släpptes i tisdags.

Jokkmokks Allmänning, som till hälften ägs av skogsbolaget SCA, har flera planerade avverkningar i det blivande reservatet Karats-Råvvåive. Skydda Skogen har genom inventeringar och myndighetsdialog arbetat för ett skydd av området Karats-Råvvåive sedan 2008. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill gärna skydda området, men då krävs nya politiska beslut där mer resurser avsätts. Tanken är att erbjuda Jokkmokks Allmänning bytesmark, något de tidigare sagt sig vara beredda till.

- Åren går, och i brist på politisk handlingskraft faller ytterligare naturskogar med flerhundraåriga tallar. Nu krävs ett systemskifte. Regeringen måste omedelbart agera för att värna skyddsvärd skogar som den i Karats-Råvvåive, säger Linda Ellegaard Nordström.

Presskontakt:
Linda Ellegaard Nordström, 070 – 254 11 48
Lisa Behrenfeldt, 070 – 462 03 73

I samband med internationella skogsdagen och Skydda Skogens årsmöte vill föreningen uppmärksamma två skogshjältar, en i norr och en i söder. Björn Mildh har under många år enträget granskat storskogsbruket i naturvårdens utmarker i norra Sverige. Kåre Ström har kämpat för skyddet av Svartedalen i norra Bohuslän och varit en samordnande kraft för naturvården i området.

bjorn mildh

Björn Mildhhar varit en röst för gammelskogen och dess arter, och rakryggat företrätt de människor, vars kritik mot och oro över skogsbrukets fortgående skövlingar inte nått ut. Björn har med stöd av några få kollegor bevakat ett stort skogslandskap i Norrbottens inland, och slagits för landskapets kvarvarande naturvärden. Hans hårda arbete har räddat många gamla träd och naturskogar.

Björn Mildh har senaste året drivit en tålmodig kampanj för att förbättra statliga Sveaskogs naturvårdsarbete i Norrbotten, och han har avslöjat stora brister i bolagets hantering av skyddsvärda skogar. Bland annat har Björn kunnat påvisa att Sveaskog nedklassar och avverkar skogar med höga naturvärden, skogar som tidigare undantagits från skogsbruk. Han har fortsatt att skicka brev till bolaget och andra intressenter med viktig information och konstruktiv kritik. Detta trots att han fått få klara besked från Sveaskog, utan istället fått motstå personliga påhopp och närmast blivit liknad vid en rättshaverist.

- Just nu jobbar jag med att försöka få Sveaskog att svara på flera brev som jag skickat, säger Björn Mildh. Ett av breven handlar om en skog vid Guortesliden utanför Arvidsjaur, en skog som registrerats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen men som ändå höggs av Sveaskog. Hur kunde det bli så?

- Jag är gammal barnläkare och brukar säga att skogen är min sista patient, och jag överger den inte! Jag har fått så mycket av skogen ända sen barnsben och vill gärna ge lite tillbaka nu när den behöver min hjälp. Och ni kan räkna med att jag fortsätter i samma spår och med samma kraft!

kare strom

Kåre Ström har länge kämpat för skyddet av naturen i Svartedalen i södra Bohuslän, ett av Sveriges största naturreservat och Natura 2000-område. Svartedalen är mycket värdefullt för skyddet av biologisk mångfald och har även mycket stort värde för friluftslivet med besökarantal på många hundra tusen människor om året. Kåre har även i över 20 år varit en sammanhållande kraft i föreningen Rädda Svartedalens Vildmark som är en paraplyorganisation för runt 20 olika naturvårds- och friluftsorganisationer. Trots att området är naturreservat så är skogsbruk tillåtet i stora delar av reservatet, och föreningen har i starkt motstånd från skogsbruket och från myndigheterna arbetat för att hindra skogsavverkningar i området.

- Nyligen har ytterligare 300 hektar av området undantagits från skogsbruk, säger Kåre Ström. Föreningen har haft en dialog med EU-kommissionen för att få myndigheterna att leva upp till åtagandet att Svartedalen är ett Natura 2000-område. Vi arbetar också med kulturfrågor, till exempel upprustning av vandringsleder och röjning kring de gamla hemman som finns i området.

- Mitt engagemang i Svartedalen började i mitten av 90-talet, när kronoparken skulle säljas ut. Jag var en av flera som spontant engagerade mig, och sedan dess har jag varit aktiv i föreningen, som snart firar 20-årsjubileum.

Utan ideellt engagerade skogskämpar skulle många gammelskogar ha fallit, och vi skulle levt i en fattigare värld. Föreningen Skydda Skogen önskar att denna kamp inte vore nödvändig: att vårt skogsbruk inte var exploaterande utan hållbart för människor och natur. Men tills dess vill vi lyfta upp de skogshjältar som finns runt om i landet, som Björn och Kåre. Ett stort tack till er!

Kontaktpersoner:

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen (0706787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Lisa Behrenfeldt, talesperson i Skydda Skogen (0704620373, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)