Login Form

Pressmeddelande Skydda Skogen 2016-06-17

Hur ska vi förhålla oss till skogen för att bäst bemöta hotet om klimatförändringar? Skogsindustrierna har länge påstått att vi bör bruka skogen så hårt som möjligt för att rädda klimatet - ett budskap som råkar sammanfalla med deras ekonomiska intressen. Deras kampanjhemsida påstår till och med att ju fler smörknivar i trä som du köper, desto bättre mår klimatet. Nu lanserar föreningen Skydda Skogen hemsidan http://klimatetochskogen.nu, som med vetenskapliga källor visar bristerna i skogsindustrins argument.

tallskog-dalarna-ojeFör att rädda klimatet behöver vi skära ner på utsläppen av koldioxid omedelbart, och för klimatet spelar det på kort sikt ingen roll om koldioxiden kommer från förbränning av ved eller olja. När skog avverkas frigörs den koldioxid som tagits upp och det tar lång tid för kollagret i skogen att byggas upp igen. Till det kommer att produktionsskogar generellt har ett lägre kollager än gamla naturskogar. Faran är då att genom att fortsätta släppa ut kol här och nu, även om det är från bränslen som är förnybara på sikt, kommer vi närmare och närmare de tröskelvärden som leder till oåterkalleliga klimatförändringar. Det bästa sättet att hindra att vi når de tröskelvärdena är att drastiskt skära ner på koldioxidutsläpp samtidigt som vi maximerar kolinlagringen.

-- I ett globalt perspektiv ger den "bioekonomi" som näringslivet förespråkar fel signal: att vi kan fortsätta med business-as-usual, bara vi ersätter olja med biobränslen, säger David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen. I själva verket behöver vi skära ner vår totala energi- och materialanvändning, inklusive biobränslen, för att hålla oss inom ekosystemens gränser. Om tillgången på biobränslen är begränsad måste samhället prioritera vad som är viktigast att använda dem till.

Vad finns då för lösningar? Vi behöver effektivisera och minska användningen av material och energi, exempelvis genom att göra hus energineutrala, och förhindra att vinsterna i effektivisering äts upp av ny konsumtion. I skogsbruket bör vi långsiktigt skydda gamla naturskogar, som innehåller de största kollagren, och prioritera att använda trä till långlivade produkter som hus istället för kortlivade energikrävande produkter som papper och förpackningar (20-25 % av Sveriges energi används i skogsindustrin). Vi bör också övergå till blandskog istället för barrmonokulturer, eftersom lövträd kyler klimatet mer än barrträd. Det skulle också gynna skogens biologiska mångfald, som är viktig att värna bland annat eftersom den ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Slutligen måste vi skörda träd på ett sätt som bevarar så mycket som möjligt av kolet i skogsmarken genom plockhuggning och ett naturnära skogsbruk – alltså inte kalhyggen.

Informationen på webbsidan borde snarast användas till omprioriteringar i klimatarbetet i Sverige och EU om vi på allvar vill efterlämna en planet som det går att leva på.

Presskontakt:
David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0703157044
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0706787423

Flera miljöorganisationer från hela världen kräver idag i ett öppet brev till Energimyndigheten att myndighetens avtal om kolkrediter med det norska skogsbolaget Green Resources i Uganda ska upphöra omedelbart.

Energimyndigheten kritiseras för att de köper kolkrediter från ett stort trädplanteringsprojekt i Kachung i Uganda. Myndigheten har skrivit under ett 20-årigt avtal, värt drygt 36 miljoner kronor, med Green Resources. De ca 6000 bönder som tidigare har brukat markerna eller haft bete där har tvingats bort från sina marker. De har förlorat sina inkomstkällor och flera har gripits, fängslats eller fått sina djur beslagtagna.

- Green Resources omvandlar gräsmarker, savann och småskaliga jordbruksmarker till plantager med främmande och invasiva trädarter. Detta har en förödande påverkan på den naturliga miljön och de ekosystemtjänster som den bidrar med, säger Wally Menne från Timberwatch i Sydafrika.

Amanda Tas från svenska organisationen Skydda Skogen tillägger: - Det råder dessutom osäkerhet kring skogsplantagers potential att ta upp kol. Studier visar att det finns ett samband mellan kolminskning i ekosystem bestående av plantager till skillnad från naturliga skogar.

- Det effektivaste sättet att motverka klimatförändringarna är att undvika utsläpp av kol från alla källor, säger Simone Lovera, chef på Global Forest Coalition. Det vill säga upphöra med användandet av fossila bränslen. Utsläpp kan också undvikas genom att skydda naturliga ekosystem från markanvändning men de kan inte kompensera för fortsatta utsläpp från andra källor orsakade av människan.

Energimyndigheten och den svenska regeringen uppmanas, av brevets undertecknare, att minska sina växthusgasutsläpp nationellt genom minskad energiförbrukning och ökad energieffektivisering istället för att stödja ”land-grabbing” i utvecklingsländer. Kolförrådet i de svenska skogarna kan också bevaras och öka genom att skydda äldre naturliga skogar och restaurera skogar till ett mer naturligt tillstånd.

- Bevisen talar sitt tydliga språk, och detta har bekräftats av forskare under många år, säger Kristen Lyons, lektor och forskardocent vid Oakland Institute. Green Resources misslyckas rejält med att leva upp till omvärldens förväntningar på sociala och miljömässigt ansvarsfulla former av utveckling. Energimyndigheten riskerar att förstöra sin offentliga image genom att associeras med denna tvivelaktiga verksamhet.

Det öppna brevet till Energimyndigheten kan läsas här (på engelska).

Mer ingående information kan läsas i “Impacts of Green Resources’ tree plantations at Kachung, Uganda” (på engelska).

Oakland Institute rapport “The Darker Side of Green” (2014).

För mer information, kontakta:

Amanda Tas, Skydda Skogen (www.skyddaskogen.se), Mobil: +46 73 5860099, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Wally Menne, Timberwatch (www.timberwatch.org), Mobil: +27 82 444 2083,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dr. Kristen Lyons, lektor och forskardocent, Oakland Institute (www.oaklandinstitute.org), Mobil: +61 437 332 732, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Simone Lovera, Executive Director, Global Forest Coalition (www.globalforestcoalition.org) Mobil: +595-981-407375 (Paraguay), Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Kachung1
Tallpllantage i Kachung. Inhemska arter har fått ge plats för monokulturer av tall och eucalyptus. Foto: Kristen Lyons.
 Kachung2
Ett av de många möten som hölls med lokala samhällen påverkade av Green Resources tillsammans med Oakland Institutes forskargrupp. Här ges byborna information om en djuplodande rapport baserad på intervjuer med över 170 personer påverkade av Green Resources. Foto: Emma Karake.
 Kachung3
Green Resources personal som arbetar för den lokala samhällsutvecklingen tillsammans med Dr. Peter Westoby från Universitetet i Queensland. Forskningsgruppen från Queensland spenderade långa perioder i fält, inklusive genomförde upprepade intervjuer med företagspersonal från Green Resources. Foto: Kristen Lyons.

Pressmeddelande 2015-09-23

Byggnationen av Götalandsbanan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats strax öster om Göteborg med kringliggande exploatering hotar att förstöra Yxsjöområdet, ett av södra Sveriges mest skyddsvärda naturområden. Detta konstateras i en ny konsultutredning* som visar att tidigare järnvägsutredning har mycket stora brister i beskrivningen av miljökonsekvenserna vilket står i strid med miljölagstiftning, miljömål och en hållbar utveckling.

Utredningen visar tydligt att tidigare järnvägsutredningar kring miljökonsekvenserna för höghastighetsbanan varit mycket bristfälliga. Konsekvenserna för miljön har inte beskrivits och någon sammanvägd bedömning utifrån ett nytt stationsläge med kringliggande byggnation har ej gjorts. Vilket strider mot EU:s miljölagstiftning och den svenska miljöbalken. Trots detta fortskrider planeringen för byggnationen mitt i ett unikt naturområde med högsta naturvärde med förekomst av ett stort antal skyddsvärda växt- och djurarter.

För att byggnationen skall kunna genomföras inom ramen för miljölagstiftning och miljömål så krävs enligt utredningen en alternativ dragning av höghastigsbanan och en minskning av kringliggande byggnation. Ett alternativ föreslås i utredningen som enbart skulle innebära en ökad restid med 3,9 sekunder mellan Landvetter flygplats och Mölnlycke. Samtidigt skulle oersättliga naturvärden kunna bevaras (se bifogat pressmeddelande). Utredningen "Yxsjöområdets miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar" kommer att presenteras vid en pressinformation av författaren Peter Nolbrant, BioDiverse Naturkonsult.

ONSDAG 23/9 KL. 13:15. BLÅ RUMMET, MÖLNLYCKE KULTURHUS
För mer information kontakta: Christer Johansson 0734 – 22 61 57
Michael Nilsson 0768 – 36 99 70
Naturskyddsföreningen i Härryda
Göteborgs Ornitologiska Förening
Skydda Skogen

* Utredningen "Yxsjöområdets miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar" har gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska Förening.

Pressmeddelande från Skydda skogen 2016-02-25

Skogsstyrelsen ska verka för två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Då är det mycket olyckligt att regeringen utser Herman Sundqvist till generaldirektör, som så tydligt står endast för produktionssidan i skogsbruket. Skydda Skogen känner en stark oro inför vad som nu kan komma att hända inom den svenska skogen och det svenska skogsbruket.

Läget för växt- och djurlivet i Sveriges skogar är idag alarmerande med runt 2000 rödlistade skogsarter och snabbt minskande areal skogar med höga naturvärden. Skogsbruket följer inte EU:s miljölagstiftning, avverkar skyddsvärda skogar och lever inte upp till de svenska miljömålen. Att regeringen då väljer att utse en av de mest kontroversiella företrädarna för skogsbruket och skogsindustrin tyder på mycket dåligt omdöme och på att skogsnäringen nu flyttat fram sina positioner inom regeringen och den statliga skogssektorn.

Sundqvist har varit anställd på det statliga bolaget Sveaskog, som har hela svenska folket som ägare. Men hans uppträdande har knappast speglat uppfattningen bland allmänheten, där majoriteten enligt opinionsundersökningar anser att den svenska skogens biologiska mångfald ska bevaras och att skogen främst ska användas till detta syfte. Istället har Sundqvist drivit opinionsbildning för skogsindustrin och uttryckt sig negativt om den ideella naturvården.

Ett exempel på Sundqvists agerande: miljöhänsynen på hyggen är viktig för den biologiska mångfalden, och i det ingår naturligtvis att hänsynen får stå kvar. Men i ett domslut från 2015 i Sundsvalls kammarrätt (mål 3312-13) ville Sveaskog gå tillbaka och avverka en gammal hänsynsyta åtta år efter avverkning, men fick avslag av rätten. Sundqvist, som uttalade sig för Sveaskog, fann tanken på att hänsynen skulle stå kvar under hela omloppsperioden "svindlande". Vill vi ha den attityden hos Skogsstyrelsens generaldirektör?

Skogsindustrin, med Sundqvist i spetsen, har lobbat hårt för att sprida idén att intensivt skogsbruk och kalhyggen är bra för klimatet (vilket också råkar gynna skogsindustrins ekonomiska intressen). Men många ledande forskare håller inte med. En ny artikel i Science säger t ex att "250 års skogsskötsel i Europa har inte kylt klimatet". Vi måste istället minska vår totala konsumtion - att hugga ner en skog och göra papper av den släpper ut koldioxid och gynnar knappast klimatet. Sundqvist låtsas att det finns en vetenskaplig konsensus kring det intensiva skogsbrukets klimatpåverkan, och kallar dem i miljörörelsen som pekar på den motsatta forskningen för "klimatförnekare", trots att dessa har som mål just att minska klimatförändringarna.

Sundqvist har mycket att bevisa innan han kan få förtroende från miljörörelsen, och vi hoppas att regeringen trots denna oroväckande signal tar miljöproblemen i skogen på allvar.

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen (070-6787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
David van der Spoel, styrelseledamot i Skydda Skogen (0703-157044, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

sveaskog b olin

Så här såg Sveaskogs skogsbruk ut under Herman Sundqvist (foto från Norrbotten 2014 av Björn Olin).

Pressmeddelande 2015-09-14

Idag lämnar föreningen Skydda skogen över ett naturreservatsförslag till länsstyrelsen Västerbotten. Vi hoppas att regeringens beslut att skydda Ojnareskogen på Gotland som Natura 2000-område ska inspirera till att skydda Västerbottens egen pärla Rönnbäcksnäset. Också här borde fantastiska naturvärden med allt vad det innebär prioriteras framför de kortsiktiga arbetstillfällen gruvindustrin lockar med.  

I veckan beslutade regeringen att Ojnareskogen på Gotland ska utses till Natura 2000-område, vilket med stor sannolikhet sätter stopp för planerna att omvandla den otroligt rika naturen på platsen till ett gigantiskt kalkbrott. Det är ett efterlängtat beslut som mottas med stor glädje hos alla som i många år kämpat för att de ovärderliga naturvärdena inte ska utplånas. För växter och djurs skull, men också för att inte riskera dricksvattenförsörjningen och slå ut de fina möjligheterna att driva turism i området.

- Äntligen har politikerna tagit ett beslut som inte är helt förblindat av att i alla lägen skapa arbetstillfällen, oavsett hur kortsiktiga de är, eller hur stora risker de innebär för framtiden, säger Roger Olofsson, från föreningen Skydda skogen.

I Västerbotten bedrivs en kamp som på många sätt liknar den för Ojnareskogen. I Rönnbäck, strax söder om de kända turistorterna Hemavan och Tärnaby i Västerbottens län, har prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för storskalig nickelbrytning. Detta trots att området är mycket rikt på naturvärden, trots att det helt skulle förstöra områdets attraktion som turistort och trots att projektet innebär en stor risk inte bara för alla som bor i närheten utan också för alla orter nedströms längs Umeälven. Området är även ett traditionellt samiskt område där gruvplanerna berör hundratals samer som kämpat emot projektet i många år.

Föreningen Skydda skogen har i två somrar varit i Rönnbäck och kartlagt naturvärdena tillsammans med föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck och Fältbiologerna.

- I området finns fantastiskt fin gammelskog, som är full av alla de arter som är hotade i Sverige idag på grund av skogsbruket. På de många små topparna av serpentinberg finns också speciella botaniska värden, säger Elin Götmark, talesperson för föreningen Skydda skogen.

I naturreservatsförslaget som överlämnas till Länsstyrelsen Västerbotten redovisas fynd av sammanlagt 53 rödlistade arter och 27 signalarter, samt ytterligare 26 ekologiskt intressanta arter. Därtill finns bilder på krokiga gammeltallar, klara tjärnar, skimrande myrmarker och storslagen utsikt över Vindelfjällen från bergstopparna. Föreningarna Skydda skogen, Stoppa gruvan i Rönnbäck och Fältbiologerna anser att det borde vara helt självklart att säga nej tack till gruvnäringen och bevara Rönnbäcksnäset för framtiden!

- Bildandet av ett reservat skulle ge de som bor och verkar i närområdet framtidstro, men även alla nedströms i Umeälven som är beroende av rent vatten borde välkomna beslutet, säger Roger Olofsson, från Skydda skogen och boende i Umeå. Beslutet att utse Ojnareskogen och Bästeträsk på Gotland till Natura 2000-område visar äntligen att det finns en förståelse för att vi inte kan såga av den gren vi sitter på. Nu levande och framtida generationer kommer att behöva en ren, oförstörd miljö och tillgång till rent vatten.

Kontakt:
Roger Olofsson, medlem i Skydda skogen från Umeå, 070-6566912, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Elin Götmark, talesperson i Skydda skogen, 070-6787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Marie Persson, ordförande i Stoppa Gruvan i Rönnbäck, 0738069848, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ronnback-pm