Login Form

Pressmeddelande 2017-01-16

Enligt certifieraren DNV GL har Holmen Skog fått en allvarlig avvikelse från FSC-certifieringen. Avvikelsen lyder:
"Vid upprepade tillfällen har höga naturvärden missats i planeringen av trakter som ska slutavverkas. Ett par av dessa har konstaterats hålla nyckelbiotopklass. Detta har gjorts på Distrikt Örnsköldsvik i Strömsunds kommun." Holmen har tre månader på sig att korrigera denna brist.

Skydda Skogen inventerade avverkningsanmälda skogar på Holmens marker i Strömsunds kommun sommaren 2016 och fann att flera av dem hade höga naturvärden. De klagomål som föreningen upprättade efter resan ligger till grund för DNV GL:s beslut.

Det bygger också vidare på inventeringar i samma område som Fältbiologerna gjorde 2014, där det visade sig att Holmen hade avverkningsanmält flera skogar med nyckelbiotopskvalitet. Fältbiologernas klagomål till DNV GL resulterade den gången i att Holmen ansågs ha gjort en mindre avvikelse från FSC-kriterierna.

Nu hoppas Skydda Skogen att Holmen förbättrar sina naturvärdesbedömningar, så att inga fler skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FN:s Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar.

Presskontakt: Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, 0706787423, elin.gotmark (at) fripost.org

Sundarbans unika mangroveskog i Bangladesh hotas av ett stort kolkraftverk. Idag skriver Skydda Skogen ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas.

Sundarbans är världens största mangroveskog och ligger på gränsen mellan Bangladesh och Indien. Området hyser en oerhört rik biologisk mångfald och är ett UNESCO världsarv. Här lever bl.a. den hotade bengaliska tigern, gangesdelfinen och den akut hotade batagursköldpaddan.

Ett stort kolkraftverk, Rampal power plant, liksom en rad andra kommersiella projekt planeras i och omkring skogen. Om planerna sätts i verket kommer inte bara stora mängder växthusgaser att släppas ut och det unika ekosystemet hotas – området kommer dessutom att bli känsligare för klimatförändringarna eftersom mangroveskogen bildar ett skydd mot återkommande cykloner, stormar och andra naturkatastrofer. Miljontals människors levebröd hotas.

I november 2016 protesterade 1 500 personer i Dhaka, Bangladesh, mot kolkraftverket Rampal. Idag, den 7 januari, är det ”Global Day of Protest”. För att visa solidaritet med människorna i Bangladesh skriver föreningen Skydda Skogen idag ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm, liksom till FN:s miljöprogram UNEP och sekretariatet för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas till förmån för förnyelsebar sol- och vindenergi. Världen har inte råd att förlora Sundarbans.

Läs brevet till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm här.
 
Protestera - skriv till UNESCO här. Visa ditt stöd för bevarandet av Sundarbans – skriv ett personligt meddelande här.

Bild: Shaer Reaz (c) The Daily Star

Härryda kommuns planerade nya stad söder om Landvetter utgör ett omfattande hot mot mycket värdefull biologisk mångfald. Detta då kommunen planerar att bygga den nya staden mitt i Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt naturområde, med förekomst av hundratals naturvårdsarter. Flera miljöorganisationer är starkt kritiska och länsstyrelsen som tidigare föreslagit området som naturreservat har uttryckt kritik mot projektet.

Visionen om en ny stad strax öster om Göteborg har de senaste fem åren växt sig allt starkare bland Härryda kommuns ledande politiker. Val av plats för staden och visionen har dock gjorts utan att kommunen genomfört naturinventeringar eller miljökonsekvensanalyser. Det är först nu i dagarna som kommunen i ett press-meddelande meddelar att naturinventeringar skall göras. Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitogiska Förening har däremot utfört naturinventeringar i området sedan tjugo år tillbaka, vilka 2015 sammanfattades i en konsultrapport Yxsjöområdet miljövärden i ett landskapsperspektiv-exploateringar, konflikter och lösningar. I rapporten konstateras att Yxsjöområdet är unikt med sin förekomst av ovanligt stor areal skyddsvärd skog och mycket rik biologisk mångfald. Rapporten har presenterats för kommunstyrelsen i Härryda. Dock utan någon reaktion. Istället har kommunen under det senaste året fortsatt att mörka naturvärdena och inte lyfts fram dessa i sitt arbete eller i sin marknadsföring av visionen av en ny stad.

- Genomförs byggnationen riskerar detta orsaka en mycket stor naturförstörelse med lokalt och regionalt utdöende av ett flertal värdefulla arter. Konsekvenser som står i strid med miljöbalken, EU:s miljölagstiftning och uppsatta miljömål. Valet av plats är mycket illa och det är märkligt att man föreslår en byggnation i ett för södra Sverige unikt naturområde. Detta säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda och styrelseledamot i Skydda Skogen, i en kommentar.

För mer information kontakta:
Michael Nilsson, tel: 0768-369970
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PRESSMEDDELANDE 2016-12-21

Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt skogsområde strax öster om Göteborg, hotas nu av en planerad skogsavverkning. Inom det planerade avverkningsområdet har ett tiotal rödlistade och fridlysta djur- och växter noterats vars miljöer nu hotas förstöras eller skadas. Flera miljöorganisationer protesterar mot planerna och har begärt att skogsstyrelsen skall stoppa avverkningen.

Yxsjöområdet bedömdes 2015 i en naturutredning* som ett av våra värdefullaste skogsområden. En så stor areal västlig gammelbarrskog tillsammans med rik förekomst av lövdominerad brandskog som vid Yxsjön går knappast alls att hitta längre. Området har en mycket rik mångfald med över 50 kända rödlistade arter. Trots detta hotar nu en avverkning att genomföras mitt i områdets kärna där ett flertal fridlysta och rödlistade arter förekommer. Även ett flertal fornlämningar har hittats vilka riskerar att förstöras.

Se mer i vårt bifogade pressmeddelande.

För mer information:
Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen och ordförande Naturskyddsföreningen i Härryda
0768 - 36 99 70

* Yxsjöområdet: miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar (Nolbrant 2015).

Skydda Skogen
Naturskyddsföreningen i Härryda
Göteborgs Ornitologiska Förening

Pressmeddelande 2016-09-11

I somras inventerade föreningen Skydda Skogen avverkningsanmälda skogar på Holmen Skogs mark i Ströms Vattudal i Jämtland. Nu släpps en rapport med inventeringsresultaten, som visar att bolaget fortsätter att hugga skyddsvärd skog även efter tidigare kritik.

- FSC är en frivillig certifiering som ska garantera ett miljömässigt ansvarsfullt skogsbruk, säger Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen som också var med på inventeringen. År 2013 visade en FSC-revision att Holmen avverkningsanmälde skog med höga naturvärden, och Holmen ålades att förbättra sina rutiner. Men ändå händer det igen – vi har tittat på skogar som avverkningsanmälts efter att rutinerna har förbättrats. Om certifieringen ska vara mer än greenwashing får det inte gå till så här.

Många av de avverkningsanmälda skogarna som inventerades hade höga naturvärden. Skogsstyrelsen har redan gjort nyckelbiotoper av några av dem, vilket bekräftar de ideella inventerarnas bedömning.

- Fältbiologerna var också i Ströms Vattudal 2014 och inventerade Holmen Skogs mark, säger Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen. Även då planerade de att avverka skyddsvärd skog. Vi anmälde dem till deras certifierare då, och nu har vi anmält dem igen. Med det hot som finns mot den biologiska mångfalden i skogen idag är det ohållbart att fortsätta så här. Vi måste spara den gamla artrika skog vi har kvar, och både myndigheter och markägare måste ta sitt ansvar.

Läs rapporten här.


Presskontakt:
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen (0706787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen (0727200917, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Foto: Anton Gustafsson