Reports and documents

Olika rapporter såsom från inventeringar, eller remisser.

Title Description File
2020 - Broschyr: Skog, klimat och biobränslen (högupplöst)

Skydda naturskogar och bruka resten av skogen hyggesfritt för klimatet.

Layout: Erik Garmo, Garmo Media.

Download  
2020 - Broschyr om skog, klimat och biobränslen (lågupplöst)  Hot!

Broschyr om skog och klimat: Skydda naturskogar och bruka resten av skogen hyggesfritt.

Layout: Erik Garmo, Garmo Media.

Download  
2020 - Gyllbergens skogsrike - inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur

Rapport om kontinuitetsskogar och grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike i Dalarna.

Download  
2019 - Vågträsk

Inventeringsrapport från Sveaskogs avverkningsanmälda skog vid Vågträsk ca 2 mil nordost om Malå i Västerbottens län.

Download  
2019 - The old-growth forests threatened by the Swedish state

Protect the Forest and Greenpeace - A report on how the state-owned company Sveaskog de-registers woodland key habitats.

Download  
2019 - Nyfiken på skog?

Uppdaterad version av Nyfiken på skog? (2019). Är du nyfiken på skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt att sätta sig in i? Bor du vid en skog som hotas att huggas ner? Undrar du hur skogsinventeringar går till egentligen? Eller äger du en skog och undrar om du verkligen måste göra som virkesköparna säger och hugga ner den? Då är detta häftet till dig.

Download  
2019 - Naturskogarna som hotas av staten

En rapport om hur statliga Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper, författad av Skydda Skogen och Greenpeace.

Download  
2019 - Klagomål gällande avverkningsanmälda naturskogar öster om Vassbo, Älvdalens kommun

Öster om Vassbo i Älvdalens kommun har Sveaskog avverkningsanmält skyddsvärda tallnaturskogar med en rik biologisk mångfald. Ett stort antal växtplatser för både signal- och rödlistade arter har hittats i skogarna.

Download  
2019 - Klagomål gällande avverkningsanmäld skog på SCA:s markinnehav i Marktjärn, Ånge kommun

Klagomålet omfattar Svarttjärnåsen och Marktjärnberget i Ånge kommun, Västernorrlands län. Skogarna vid Svarttjärnåsen och Marktjärnberget i Marktjärn är planerade för avverkning av SCA och ligger ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun. Båda skogsområdena har höga naturvärden vilket styrks av det stora antalet rödlistade
arter som hittats i områdena.

Download  
2019 - Inventeringsrapport om Svarttjärnåsen norr om Fränsta, Ånge kommun

SCA planerar att avverka ca 12 ha grannaturskog vid Svarttjärnåsen i Marktjärn ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun.

Download  
2019 - Inventeringsrapport om Marktjärnberget norr om Fränsta, Ånge kommun

SCA planerar att avverka 41,7 hektar sammanhängande naturskog vid Marktjärnberget ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun. En av de avverkningsanmälda skogarna (ca 15 hektar) har inventerats och presenteras i denna inventeringsrapport. De andra skogarna har kort besökts där de skogliga strukturerna tyder på höga naturvärden.

Download  
2019 - Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018

Ett femtiotal deltagare besökte under en vecka i juli 2018 ett flertal skogar vid Björkvattnet, Strömsunds kommun i Jämtland, i samband med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade skogar.

 

Download  
2019 - Begäran om nyckelbiotopsinventering – Stor-Mullberget nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun - SCA ​

SCA planerar att avverka ca 65 hektar skog med höga naturvärden vid Stor-Mullberget ca 3 mil nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun.

Download  
2019 - Avverkningshotade Sveaskog-skogar

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har under årens lopp avverkat många skogar med höga naturvärden. Fler skogar står på spel. Här presenteras bara ett litet urval av skogar med höga naturvärden som är planerade för avverkning av Sveaskog (mars 2019). Några av avverkningsplanerna har nyligen frysts tills vidare på grund av protester från miljörörelsen. Den värdefulla naturskogen vid Laxtjärnberget i Arvidsjaurs kommun avverkades dock redan under hösten 2018 – detta kom till miljörörelsens kännedom först i februari 2019.

Download  
2019 - Avverkningshotade skogar

I dokumentet presenteras ett litet urval av skogar med höga naturvärden som är planerade för avverkning av olika skogsbolag eller privata markägare under 2019. Några av avverkningsplanerna har frysts tills vidare eller dragits tillbaka efter protester från miljörörelsen. Detta är dock skogar som inte borde anmälas för avverkning överhuvudtaget och de saknar fortfarande formellt skydd (i december 2019).

Download  
2019 - Rapport om avverkning av urskogsartad grannaturskog i Dikanäs

Ca 40 hektar skog med mycket höga naturvärden är avverkningsanmäld i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun, ovanför den fjällnära gränsen. Totalt har 20 rödlistade arter hittats i en översiktlig inventering i de avverkningsanmälda skogarna. Den sårbara vedsvampen laxporing (VU) som bara hittats på fem platser i Västerbottens län finns en av de avverkningsplanerade skogarna. Det är Vilhelmina Övre Allmänningsskog som planerar avverkningen.

Download  
2019 - Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 - Västra Härjedalen området kring Ljungdalen- Storsjö

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 - Västra Härjedalen området kring Ljungdalen-Storsjö.

Download  
2019 - Klagomål gällande avverkningsanmäld tallnaturskog vid Flovallen-Stortjärnen, Älvdalens kommun

Sveaskog har påbörjat en avverkning av en skyddsvärd tallnaturskog med en rik biologisk mångfald vid Flovallen-Stortjärnen, Älvdalens kommun. Skogen har inventerats och totalt hittades 128 växtplatser av 16 olika signalarter varav 14 är rödlistade.

Download  
2019 - Klagomål gällande avverkningsanmäld skog på SCA:s markinnehav vid Stor-Mullberget, Härjedalens kommun

SCA planerar att avverka ca 65 hektar stavatallskog och blandbarrskog vid Stor-Mullberget ca 3 mil nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun. Området har i sin helhet höga naturvärden vilket styrks av alla de värdefulla strukturer som finns i skogen med stavatallar, äldre tallöverståndare, flera äldre och grova aspar och den goda förekomsten av död ved i olika storlekar och nedbrytningsstadier, även mycket grova och brandpåverkade.

Download  
2018 - Skogens döda ved - vart tog den vägen?

Tord Nilsson visar att volymen hård död ved ökar i den svenska skogen men att över 70 % av antalet döda träd i Sverige har klena dimensioner (<20 cm i diameter).

Download  
Powered by Simple File Manager